ALI BOSTE UVELJAVLJALI UKREPE IZ PROTIKORONA PAKETOV TUDI V LETU 2021? DOLOČENI ROKI SE IZTEČEJO 31.3.2021

ALI BOSTE UVELJAVLJALI UKREPE IZ PROTIKORONA PAKETOV TUDI V LETU 2021? DOLOČENI ROKI SE IZTEČEJO 31.3.2021

31.3.2021 se izteče rok za določene ukrepe iz protokorona paketov. Tisti zavezanci, ki še niste uveljavljali svojih pravic, imate do konca meseca še možnost, da uveljavljate naslednje ukrepe:

Mesečni temeljni dohodek za obdobje januar – marec

Vlada je podaljšala ukrep mesečnega temeljnega dohodka tudi za obdobje januar-marec 2021. Omenjeni ukrep se nanaša na samozaposlene osebe, družbenike, verske uslužbence in kmete ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19.

Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 EUR na mesec.  Vloga mora biti oddana do 31.3.2021: če bo izjava vložena v marcu za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.

Za uveljavljanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka je potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov.

Povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok

Samozaposleni, družbeniki in kmetje so upravičeni do delno povrnjenega izgubljenega dohodka, če ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene na domu ali obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.

Vloga se mora vložiti v roku 30 dni od:

  • vročitve odločbe ali potrdila o napotitvi v karanteni oziroma od
  • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole,

vendar najkasneje do 31. marca 2021 za vloge, s katerimi se uveljavlja povračilo za mesec januar, februar in marec 2021.

Povračila nekritih fiksnih stroškov

Vlada je podaljšal ukrep povračila nekritih fiksnih stroškov, kot ga določa ZIUOPDVE, tudi za obdobje januar-marec 2021. Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30%, ter ocenjujejo, da bodo v tem obdobju imeli neto izgubo, lahko oddajo vlogo do 31. marca 2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih v zvezi z ukrepi  PKP7 na davčnem področju.

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

Od včeraj, 15.3.2021, je omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Od 1. januarja do 30. junija 2021 bo vsak delodajalec za zaposlene, katerih plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, ter brez dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne dosega minimalne plače (1.024,24 EUR bruto), upravičen do mesečne subvencije v višini 50 eurov na zaposlenega.

Za pridobitev subvencije mora delodajalec preko eDavkov predložiti izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Delodajalec predloži izjavo najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najkasneje do 31. 7. 2021.  Predlagamo, da obrazec za januar in februar oddate čimprej, vendar najkasneje do 31.3.2021.

Delodajalec, ki bo uveljavil subvencijo, mora v primeru, da bo od uveljavitve tega zakona (5.2.2021) prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, sredstva vrniti. Delodajalec tudi v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

Povračilo kriznega dodatka

Delodajalec, ki je zaposlenim ob plači za mesec december 2020 oz. januar 2021, izplačal krizni dodatek, mora predložiti izjavo o izplačilu kriznega dodatka, da se mu sredstva povrnejo. Delodajalec predloži izjavo najkasneje do 31. 3. 2021.

Tuji delodajalec, ki je izplačal krizni dodatek delavcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na območju Republike Slovenije (drugi odstavek 3. člena ZDR-1), odda izjavo o izplačilu kriznega dodatka elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oz. kot lasten dokument prek portala eDavki ali prek pošte na naslov pristojnega urada.

Odlog oz. obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID 19

Če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev. Vloga se lahko vloži do 31. 3. 2021.

Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

 

Sorodne objave

Novice