BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI DOHODNINE OD OBRESTI IN KAPITALSKIH DOBIČKOV

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI DOHODNINE OD OBRESTI IN KAPITALSKIH DOBIČKOV

Če ste v lanskem letu prodali vrednostni papir, delež v gospodarski družbi ali investicijski kupon, poskrbite, da boste pravočasno oddali napovedi za odmero dohodnine od teh dohodkov. Če pa ste prejeli obresti, preverite ali morate oddati napoved za odmero dohodnine od obresti. Rok za oddajo je 28. februar 2018.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Napoved morajo vložiti osebe, ki so v letu 2017 odsvojile vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Najbolj pogosti primeri obdavčljive odsvojitve so:

  • Prodaja vrednostnega papirja
  • Unovčitev investicijskega kupona
  • Prodaja deleža v gospodarski družbi
  • Podaritev deležev v gospodarski družbi
  • Izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe

Davčna osnova od katere se plača davek je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Davek se izračuna in plača od davčne osnove po 25-odstotni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Za vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala se stopnja davka znižuje, tako da znaša po dopolnjenih:

  • petih letih imetništva kapitala 15 odstotkov,
  • desetih letih imetništva kapitala 10 odstotkov,
  • petnajstih letih imetništva kapitala 5 odstotkov.

Po dopolnjenih dvajsetih letih imetništva se davka ne plača.

Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala. V primeru nižjega števila tovrstnih transakcij pa se lahko napoved odda tudi v papirnati obliki.

Napoved je treba oddati, ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Pri tem zakon o dohodnini omogoča, da lahko zavezanec, ki je s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, v istem letu za višino izgube zniža dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja. Pozitivno davčno osnovo lahko znižuje tudi za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.

Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini dohodnine od dobička iz kapitala v 30 dneh od dneva vložitve napovedi oziroma do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti

V primeru podaritve kapitala zakoncu ali otroku se ugotavljanje davčne obveznosti lahko odloži. Vendar pa ne pozabite do 28. februarja na FURS priglasiti odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Če tega ne storite, morate napovedati odsvojitev in plačati davek.

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite

Napoved za odmero dohodnine od obresti morajo vložiti vsi, ki so v letu 2017 prejeli več kot 1.000 EUR obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU-ju.

Davčna osnova so obresti, ki presegajo 1.000 EUR, davčna stopnja pa znaša 25 odstotkov. Napoved se lahko odda preko sistema eDavki ali v pisni obliki.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice