BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI DOHODNINE OD OBRESTI IN KAPITALSKIH DOBIČKOV

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI DOHODNINE OD OBRESTI IN KAPITALSKIH DOBIČKOV

Če ste v lanskem letu  prodali delnice, točke vzajemnih skladov, izvedene finančne instrumente ali prejeli obresti na denarne depozite, poskrbite, da boste pravočasno oddali napovedi za odmero dohodnine od teh dohodkov. Rok se izteče 29. februarja.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Napoved morajo vložiti osebe, ki so v letu 2015 odsvojile vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Stopnja davka je prvih pet let lastništva 25-odstotna,  naslednjih pet let lastništva 15-odstotna, nato pa se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Tako se dohodnina po 20 letih lastništva ne plača več. Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala. V primeru nižjega števila tovrstnih transakcij pa se lahko  napoved  odda tudi v papirnati obliki.
Napoved je  treba oddati, ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Pri tem zakon o dohodnini omogoča, da lahko zavezanec, ki je s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, v istem letu za višino izgube zniža dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja. Pozitivno davčno osnovo lahko znižuje tudi za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.
Če ste delnice, deleže ali točke sklada podarili komu v ožji družini (ženi, možu, otroku), ne pozabite posel priglasiti na FURS, če želite, da se davčna obveznost odloži do naslednje prodaje vrednostnih papirjev, deležev  ali investicijskih kuponov, ki jo bo opravi zakonec ali otrok. Za vse podaritve kapitala v letu 2015, se morate priglasitev narediti do 29. februarja 2016.

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite

Napoved za odmero dohodnine od obresti morajo vložiti slovenski državljani, ki so v letu 2015 prejeli več kot 1.000 EUR obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU-ju. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov. Napoved se lahko odda preko sistema eDavki ali v pisni obliki.

Napoved za odmero davka od dobička  od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba FURS-u prijaviti, če so bili ti pridobljeni po 15. juliju 2008. Stopnja davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov se podobno kot pri kapitalskih dobičkih začne pri 25 odstotkih in se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Izjema je prodaja izvedenega finančnega instrumenta prej kot v letu dni po nakupu, v tem primeru se od ustvarjenega dobička plača 40 odstotkov davka.

Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davk, če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov. V primeru nižjega števila tovrstnih transakcij pa se lahko  napoved  odda tudi v papirnati obliki.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice