DDV novosti

DDV novosti

DDV novosti

V Uradnem listu št. 3, z dne 7. januarja 2022 je bila objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M), ki je stopila v veljavo 22. januarja 2022.

 V novelo zakona je poleg sprememb, ki jih navajamo v nadaljevanju, zapisana sprememba v povezavi s prodajo blaga na daljavo in uvozom blaga v Unijo, ki je stopila v veljavo 1. julija 2022 in jo tako že uporabljate zavezanci, ki opravljate navedeno prodajo.

Poleg spremembe v zvezi s prodajo blaga na daljavo in uvozom blaga v Unijo, novela zakona uvaja sledeče novosti:

 Obveznost izdajanja računov končnim potrošnikom

Davčni zavezanci, ki opravljate dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, morate izdati račun, izročiti pa ga morate ga končnemu kupcu, ki ni davčni zavezanec le, če kupec to zahteva. Seveda ga lahko izročite tudi, če ga ta ne zahteva, niste pa več zavezani k izdaji.

Več

Uveljavitev pravice do odbitka DDV za prejete račune

 Davčni zavezanci ste do sedaj lahko uveljavljali odbitek DDV ob prejemu računa, razen za promet blaga in storitev, ki so povezane s »samoobdavčitvijo« (pridobitve blaga znotraj Unije, storitve na podlagi 76. a člena ZDDV-1).

Po novem lahko uveljavljate pravico do odbitka DDV:

  • v obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV
  • če do poteka roka za predložitev obračuna DDV določenega obdobja razpolagate z računom ali drugim dokumentom

Uveljavitev pravice do odbitka DDV za motorna vozila

66.b člen ZDDV-1 določa izjemo od omejitve pravice do odbitka DDV. Z novelo je dovoljena pravica do odbitka DDV za nabavo osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem, če izpolnjujejo pogoje:

  • Motorna vozila so namenjena opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca.
  • Pogon motornega vozila je brez izpusta ogljikovega dioksida.
  • Vrednost vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 eurov.

Prav tako je dovoljena pravica do odbitka DDV za storitve in blago (gorivo, maziva, nadomestni deli…), povezane z nabavo motornih vozil, ki jih navaja 66. b člen.

Če ste motorno vozilo, ki izpolnjuje pogoje 66. b člena, kupili pred uveljavitvijo novele zakona in je od uveljavitve pravice do odbitka DDV minilo manj kot 5 let, lahko izvedete popravek, in sicer v sorazmernem delu glede na upravičenost odbitka DDV v preostanku obdobju popravka. V primeru, da izvedete popravek, morate ob prodaji vozila obračunati DDV.

Osebe, ki morajo plačati DDV (76. in 78. člen ZDDV-1)

  1. člen ZDDV-1 omogoča imenovanje davčnega zastopnika, če je plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici.

Če je davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v tretji državi ali na tretjem ozemlju, mora tak davčni zavezanec imenovati davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV. Izjema je, če davčni zavezanec uporablja posebno ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji, ali posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov ali če ima sedež v tretji državi, s katero je Unija sklenila sporazum o medsebojni pomoči.

Če obdavčljivo dobavo blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ni identificiran za namene DDV v skladu z 78. členom ZDDV-1, mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki mu je opravljena dobava blaga ali storitev. Za plačnika DDV po prejšnjem stavku se ne šteje davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV na podlagi tretjega in četrtega odstavka 78. člena ZDDV-1, drugega odstavka 130.c člena ZDDV-1 in šestega odstavka 137.b člena ZDDV-1.

Predložitev obračuna DDV

Davčnim zavezancem, ki prvič oddajate obračun DDV, ni potrebno več prilagati prilog, kot sta knjigi izdanih in prejetih računov.

Oprostitev za določene dejavnosti v javnem interesu, opravljene s strani oseb, ki niso osebe javnega prava

Subjekti, ki izpolnjujete pogoje za oprostitev plačila DDV  za opravljanje dejavnosti po 42. členu ZDDV-1 (storitve in dobave blaga v povezavi z zdravstvom, socialnim varstvom, varstvom otrok, šolstvom, nepridobitnimi organizacijami, športom in kulturo), po novem niste več zavezani, da bi svojo dejavnost predhodno sporočili oziroma priglasili davčnemu organu.

Subjekti, ki niso osebe javnega prava os javni zavodi, zbornice, nepridobitne organizacije…

Več

Sorodne objave

Novice