DELAVEC V KARANTENI – KAKO JE Z IZPLAČILOM PLAČE IN NAČIN POVRAČILA DELODAJALCU

DELAVEC V KARANTENI – KAKO JE Z IZPLAČILOM PLAČE IN NAČIN POVRAČILA DELODAJALCU

Do 30. septembra 2020 je delodajalec upravičen do povračila nadomestila plače delavcu za čas odrejene karantene, če delavcu ne more organizirati dela na domu. Vlogo na ZRSZ se mora oddati v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca.

Glede na to, da je slovenska vlada zaradi poslabšane epidemiološke slike Hrvaško v uvrstila na rdeči seznam in da so se ta teden zaključile počitnice, se pripravite na možnost, da bo moral kakšen delavec v 14-dnevno karanteno in ne bo mogel priti na delo. Veste kaj morate storiti, če vas zaposleni obvesti o karanteni, da boste prejeli povračilo nadomestila plače od države?

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena karantena. V treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene mora tudi to posredovati delodajalcu.

Koliko znaša nadomestilo plače?

Višina nadomestila plače delavcu je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni:

    • Kadar je zaposlenemu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo med opravljanjem dela, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, zaposlenemu pripada 100 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
    • Kadar se zaposleni odpravi v državo na rumenem ali zelenem seznamu in mu je ob prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali kadar je zaposlenemu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela, delodajalec pa zanj ne morete organizirati dela na domu, zaposlenemu pripada 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
    • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. Izjeme so v primerih smrti bližnjega sorodnika (zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka, staršev) ali rojstva otroka. V teh primerih bo delavec dobil 50 odstotkov svojega siceršnjega plačila, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

Kdo lahko uveljavlja povračilo pri ZRSZ?

Povračilo izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene, lahko uveljavlja delodajalec, ki izjavi, da ne morejo organizirati dela na domu za zaposlene, ki jim je bila odrejena karantena.

Izjava delodajalca, da delavcu ne more organizirati dela na domu, je priloga k vlogi, ki jo vloži na zavodu za zaposlovanje.

Kako oddate vlogo?

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko delodajalec uveljavlja le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena, vendar najdlje do 30. septembra 2020. K vlogi se priloži kopija odločbe o odreditvi karantene, ki jo je podpisal slovenski minister za zdravje. Po potrebi se priloži tudi pisna izjava zaposlenega o odhodu v državo na rdečem seznamu zaradi osebnih okoliščin, ki so navedene zgoraj.

O popolni vlogi odloča Zavod za zaposlovanje v 30 dneh. Na podlagi izdane odločbe se sklene pogodba o povračilu izplačanih nadomestil plače. V njej se določi, na kakšen način se uveljavlja povračilo. 

Delo od doma

Če je narava oziroma vrsta dela delavca taka, da mu delodajalec v času odrejene karantene lahko organizira delo na domu, delodajalec ni upravičen do povračila nadomestila plače, saj delavec lahko delo opravi od doma. Če bo delavec delal od doma, pa ne pozabite pred začetkom dela delavca, obvestiti Inšpektorat za delo.

Postopek obveščanja v zakonu ni predviden, je pa smiselno Inšpektorat RS obvestiti o tem, kdo delo opravlja od doma, kakšno delo se opravlja, kje se opravlja in koliko časa je opravljanje dela predvideno. Obvestilo se lahko pošlje preko elektronske pošte na naslov: prijave.irsd@gov.si

Sorodne objave

Novice