Delo na domu

Delo na domu

Delo na domu

 1. člen ZDUPSOP določa način obveščanja, če delavec opravlja delo na domu. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako pravilno napotiti delavca, da opravlja delo na domu.

 ZDR-1

Zakon o delovnem razmerju (ZDR-1) določa štiri obveznosti, za opravljanje dela na domu:

 • Sklenjena mora biti pogodba o zaposlitvi z določbo oziroma dogovorom, da bo delavec opravljal delo na domu.
 • V pogodbi o zaposlitvi morajo biti dogovorjene pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu.
 • Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev. Višina nadomestila se določi v pogodbi o zaposlitvi.
 • Delodajalec mora pred začetkom opravljanja dela na domu o tem obvestiti Inšpektorat za delo.

Za delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja:

 • na svojem domu ali
 • v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca in
 • na daljavo, ki jo delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Obveščanje Inšpektorata za delo po ZDUPSOP

Delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvesti Inšpektorat za delo o:

 • podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
 • podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
 • morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci obvestilo vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo. Prijava se izvede na povezavi SPOT.

Veljavnost ukrepa

Ukrep velja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022.

Več

Sorodne objave

Novice