DELODAJALCI NE POZABITE DELAVCEM VROČITI ODLOČB O LETNEM DOPUSTU

February 4, 2019 DELODAJALCI NE POZABITE DELAVCEM VROČITI ODLOČB O LETNEM DOPUSTU

Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih. Obvestilo o tem, koliko dni letnega dopusta delavcu pripada v letu 2019, mora delodajalec vročiti najkasneje do 31. marca. Obvestilo mora biti v pisni obliki, vročeno pa je lahko osebno ali po elektronski poti na »službeni« elektronski naslov delavca.

V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri pripravi obvestil o odmeri letnega dopusta.

Pravica do letnega dopusta

S sklenitvijo delovnega razmerja pridobi vsak delavec tudi pravico do letnega dopusta.

Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom ima pravico do sorazmernega dela – 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Koliko dopusta pripada delavcu v koledarskem letu?

Višina letnega dopusta, ki pripada delavcu v koledarskem letu je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), v kolektivnih pogodbah, internih aktih delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

Zakon o delovnih razmerjih določa osnovni minimalni dopust in dodatni dopust.  Koliko dni osnovnega dopusta bo pripadalo posameznemu delavcu je odvisno od delodajalca, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da ta v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne. To pomeni, da je osnovni minimalni letni dopust 20 dni (če je delavnik razporejen na 5 dni v tednu) oz. 24 dni (če je delavnik razporejen na 6 dni v tednu).

Poleg osnovnega letnega dopusta pripadajo delavcu tudi dodatni dnevi dopusta. Koliko bo teh dni, je odvisno od osebnih okoliščin posameznega delavca. Do dodatnih dni dopusta so upravičeni:

 • Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – do najmanj 3 dni dodatnega letnega dopusta
 • Delavec, čigar otrok še ni dopolnil 15 let – do 1 dan dodatnega letnega dopusta za vsakega otroka.

Delavcu pripadajo še dodatni dnevi, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, internimi akti delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi. Nekatere kolektivne pogodbe namreč priznavajo delavcem dodatne dneve dopusta tudi glede na doseženo delovno dobo ali zahtevnost dela.

Način izrabe letnega dopusta?

Koriščenje letnega dopusta, vedno poteka v dogovoru med delavcem in delodajalcem. Delavec dopust lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta, preostanek pa lahko v dogovoru z delodajalcem koristi do 30. junija naslednjega leta. Če je bil delavec odsoten zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka mora preostanek dopusta koristiti do 31. decembra naslednjega leta.

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo, starši šoloobveznih otrok pa imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

V kolikor delodajalec ugotovi, da bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces, lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta.

Kazenske določbe

V kolikor delodajalec (podjetje ali samostojni podjetnik) ne obvesti delavcev o odmeri letnega dopusta, je lahko kaznovan z globo od 750 do 2.000 EUR. Kaznovana je tudi odgovorna oseba delodajalca in sicer z globo od 100 do 800 EUR. Kazni za manjše delodajalce (delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev) znašajo od 200 do 1.000 EUR.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>