DO KONCA AVGUSTA JE ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENE VIŠINE DRŽAVNE POMOČI ZARADI COVID – 19

DO KONCA AVGUSTA JE ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENE VIŠINE DRŽAVNE POMOČI ZARADI COVID – 19

Podjetja, ki so bila na podlagi protikoronske zakonodaje upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, morajo do 31. avgusta vložiti vlogo za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči. Če vloge z dokazili za nastalo škodo zaradi covida-19 ne bodo oddala, bodo morala presežno pomoč vrniti.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( v nadaljevanju ZIUZEOP-A) , na rok za vložitev vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, ki se izteče 31. 8. 2020.

Maksimalna vrednost (skupni znesek javnih sredstev, ki ga prejme podjetje) ne sme preseči;

  • 800.000 EUR na posamezno podjetje oziroma
  • 120.000 EUR na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture ali
  • 100.0000 EUR na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

Za velika podjetja, pri katerih skupni znesek javnih sredstev za povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov iz ZIUZEOP presega navedene maksimalne vrednosti, ZIUZEOP-A omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev (preko maksimuma) v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izredni dogodek. Velikim podjetjem se tako daje možnost, da prejmejo (oziroma obdržijo) javna sredstva v višini, ki presega maksimalno vrednost, mora pa podjetje dokazati nastalo škodo z oddajo vloge. Vlogo za ugotavljanje upravičene višine dodeljenih javnih sredstev iz 28. in 33. člena ZIUZEOP podjetje pošlje ministrstvu, pristojnemu za delo, do 31. avgusta 2020. Vloge, prispele po tem datumu ministrstvo ne bo moglo upoštevati. Podjetja, ki bodo presegla maksimalno vrednost dovoljene višine pomoči, pa bo razliko moralo vrniti v proračun RS.

Podjetje mora vlogi priložiti naslednja dokazila:

  • pravilno izpolnjen Obrazec za oceno škode, ki je kot Priloga 1 sestavni del uredbe, z ustreznimi dokazili (izkaz poslovnega izida, knjigovodske listine, obračun davčnega odtegljaja in drugo),
  • izjavo, koliko javnih sredstev je prejelo za namen odprave posledic škode,
  • izjavo, koliko drugih javnih sredstev je prejelo za nadomestila plače in oprostitve prispevkov za iste delavce,
  • kopije zavarovalnih polic za zavarovanje izpada prihodka oziroma v primeru, da podjetje ni zavarovano za izpad prihodka, ožigosano in podpisano izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o tem, da podjetje ni bilo zavarovano za namene izpada prihodka oziroma za namene, ki pokrivajo tak izpad,
  • kopije dokazil sodnih postopkov, arbitraže ali drugih virov za kritje škode, oziroma ožigosano in podpisano izjavo direktorja ali druge pooblaščene osebe o tem, da podjetje ni udeleženo v navedenih postopkih

Sorodne objave

Novice