DODATNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU NADZORA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

DODATNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU NADZORA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Finančna uprava RS napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih izvajala dodatne aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost. Preverjali bodo, ali delodajalci, ki kljub pozivu za predložitev obračunov prispevkov teh niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Delodajalci bodo ponovno pozvani k predložitvi obračunov prispevkov oziroma k predložitvi izjave o neizplačevanju plač z obrazložitvijo.

V postopek nadzora bo FURS vključila tudi zaposlene, ki bodo v primerih suma izplačila plač brez obračuna prispevkov po pošti prejeli vprašalnik o dohodkih, ki jih prejemajo pri delodajalcu. Zaposlene tudi pozivajo, da v primeru suma nepravilnosti pri svojem delodajalcu, prepoznane nepravilnosti prijavijo.

Nesodelovanje v postopkih nadzora bo FURS sankcionirala. Predvidene globe za neoddajo obračunov so od 800 EUR do 30.000 EUR za delodajalca in od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo. Predvidene globe za nepredložitev podatkov, pojasnil, izjav v postopkih nadzora so od 1.000 EUR do 16.000 EUR za delodajalca ter od 850 EUR do 2.200 EUR za odgovorno osebo. Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli neto izplačilo, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedla prekrškovne postopke in jih hkrati naložila predložitev obračunov prispevkov in plačilo le-teh. Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da plače dejansko niso bile izplačane, pa bo informacije o neizplačilu posredovala Inšpektoratu RS za delo, ki je pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačujejo plače svojim zaposlenim, kršijo Zakon o delovnih razmerjih.

Sorodne objave

Novice