Država bo vrnila sredstva za izvedbo antigenskih hitrih testov

Država bo vrnila sredstva za izvedbo antigenskih hitrih testov

Pravne ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, lahko uveljavljate povračilo sredstev za izvedo antigenskih hitrih testov. Višina povračila je 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Vsi delodajalci, ki bodo koristili sredstva, morajo sredstva namenite le za izvedbo testiranja zaposlenih s hitrimi testi. Testiranje lahko izvedejo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti (pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena oseba, ki ne izpolnjujete obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v višini večji od 5.000 eurov.

Upravičenec predloži vlogo za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov preko informacijskega sistema eDavki najkasneje do 30.1.2021. Če bo delodajalec uveljavil pomoč za izvedbo hitrih testov, in naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za izvedbo hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Sorodne objave

Novice