Dvignjen prag za vstop med nominirance v letu 2015

Dvignjen prag za vstop med nominirance v letu 2015

Dvignjen prag za vstop med nominirance v letu 2015

Naslednje leto se bo prag za vstop med normirance dvignil iz 50.000 evrov na 100.000 evrov prihodkov. Dvignila se bo tudi višina normiranih odhodkov s sedanjih 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov.

Kakšen dodaten pogoj morajo izpolnjevati osebe, ki opravljajo dejavnost,  s prihodki nad 50.000 evrov?

Dodaten pogoj za osebe, ki opravljajo dejavnost, s prihodki nad 50.000 evrov je, da v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se ugotavlja davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov, zaposlujejo vsaj enega delavca za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev. Za zaposlenega delavca se šteje tudi sam zavarovanec, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, kakor tudi vsaka druga oseba, ki je pri zavezancu zaposlena za polni delovni čas, če zavezanec sam ni obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan za polni delovni čas iz naslova opravljanja te dejavnosti. Sem spada tudi oseba, ki je zaposlena pri zavezancu ali sam zavezanec, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, in nastopi materinski in starševski dopust (porodniški dopust).

Za osebo, ki je pri zavezancu obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev, pa ne štejeta zavezanec oziroma zaposlena oseba, ki je (samo)zaposlena za 4 ure, za 4 ure pa prejema pokojnino, in zavezanec oziroma zaposlena oseba, ki je upravičena do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost ali zaradi starševstva (dodatna zavarovalna podlaga 072 ali 074).

 

Zahtevane evidence za normirance

Normircu po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni potrebno predložiti letnega poročila. Obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti mora oddati do konca marca za preteklo leto.

Evidence, ki jih mora normiranec voditi pa so:

  • evidenco knjigovodskih listin,
  • evidenco osnovnih sredstev;
  • druge evidence, ki se nanašajo na posebne uporabnike (npr. gostinci in slaščičarji morajo votditi evidenco nabave in porabe pijač in živil, posebne evidence so tudi pri menjalniških poslih, trgovinski dejavnosti)
  • evidence, kot jih določajo predpisi pri obračunavanju in plačevanje davka na dodano vrednost.

Sorodne objave

Novice