ENKRATEN ODPIS DAVKOV ZA FIZIČNE OSEBE

ENKRATEN ODPIS DAVKOV ZA FIZIČNE OSEBE

Davčni organ lahko fizični osebi odobri enkraten odpis davkov na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Odpiše se lahko izključno neplačana davčna obveznost do državnega proračuna, ki je na dan 31. decembra 2014 zapadla za več kot 12 mesecev, če skupaj ne presega 50 evrov (seštevek glavnice, obresti in morebitnih stroškov izterjave).

Odpis na tej podlagi ni mogoč za davčne obveznosti, ki izvirajo iz morebitnega opravljanja dejavnosti fizične osebe, obveznosti iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, akontacije davka, davčnega odtegljaja, uvoznih dajatev in obveznosti, na katere učinkuje postopek osebnega stečaja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. Po tem zakonu davčni organ tudi ne more odpisati dolga iz naslova neplačanih obveznih dajatev do občinskega proračuna (NUSZ), kot tudi ne more odpisati glob. Davčni organ tako lahko odpiše le dolg iz naslova dohodnine in davka na motorna vozila.

Odpis se lahko odobri fizični osebi, ki je bila kadarkoli v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015 prejemnik

  • denarne socialne pomoči,
  • varstvenega dodatka,
  • veteranskega dodatka,
  • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Odpis se odobri tudi fizični osebi, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Za odobritev enkratnega odpisa davčnih obveznosti se zaprosi z vlogo. Vlogo za odpis davka se mora vložiti najkasneje do 31. oktobra 2015. Vlogo  se lahko vloži osebno pri pristojnem davčnem organu, ali se posreduje po pošti ali po elektronski pošti. Poseben obrazec (vloga) se dobi na spletni strani FURS.

Sorodne objave

Novice