FINANČNE SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

FINANČNE SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

Veste da ste pod določenimi pogojih upravičeni do finančnih vzpodbud in davčnih olajšav, če zaposlujete invalide?

FINANČNE SPODBUDE

V Sloveniji imamo pri zaposlovanju invalidov t. i. sistem kvot, ki določa, da mora vsak delodajalec, ki zaposluje več kot 20 oseb, zaposliti tudi določen odstotek invalidov. Konkreten odstotek je odvisen od področja dela delodajalca in znaša od 2 do 6 odstotkov zaposlenih. V kolikor delodajalec zaposli invalida nad predpisano kvoto (ima zaposlenih več invalidov, kot je njegova zakonska obveznost), je lahko oproščen plačila njegovih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in lahko prejme tudi nagrado za preseganje kvote. To velja tudi za delodajalca, ki ima manj kot 20 zaposlenih in zaposli invalida. Dodatni pogoj je, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu.

Oprostitev plačila prispevkov in nagrada za preseganje kvote nista avtomatična, ampak mora delodajalec vložiti vlogo za na Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (Sklad). Prejete finančne spodbude je potrebno tudi porabiti za kritje stroškov plač invalidov ali za kritje stroškov prilagoditve delovnega mesta in o tem redno mesečno poročati Ministrstvu za delo. Poročilo se oddaja mesečno, do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sredstva se morajo porabiti v 3 letih, drugače se morajo vrniti skupaj z obrestmi.

Vloge, zahtevki in poročila o porabi se oddajajo preko SVZI.net.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Delodajalec mora najprej oddati vlogo za uveljavitev oprostitve prispevkov za PIZ, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sklad na podlagi vloge izda odločbo. Pravica do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je izdana le enkrat in velja za nedoločen čas, in sicer za tiste mesece, ko delodajalec zaposluje invalide nad kvoto.

Po prejemu odločbe, se oprostitev uveljavlja pri plači (prispevki se obračunajo, ni pa jih potrebno plačati). Oprostijo se vsi prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delodajalca in prispevek delojemalca. Višina spodbude je tako odvisna od višine plače invalida nad kvoto.

Nagrada za preseganje kvote

Višina nagrade znaša 20 % minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto, kar trenutno znaša 188,12 eur.

Delodajalec mora najprej oddati vlogo, do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sklad na podlagi vloge izda odločbo, ki velja za 12 mesecev, nato se mora oddati ponovno. Po izdani odločbi odda delodajalec vsak mesec zahtevek za izplačilo nagrade. Zahtevek se lahko vloži najpozneje v dveh mesecih od izteka zadnjega dneva meseca, za katerega uveljavlja izplačilo nagrade npr. za januar, najkasneje do 31. 3. Sklad nagrado izplača praviloma v 30 dneh od prejema zahtevka za izplačilo.

6-10-2020_1

Z namenom spodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje sklad zagotavlja in izplačuje še druge vzpodbude za delodajalce:

  • subvencije plač invalidom,
  • plačilo stroškov podpornih storitev,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov
  • financiranje prilagoditve vozil zaposlenih in samozaposlenih invalidov

Več o njih lahko preberete na spletni strani sklada.

DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

Država spodbuja zaposlovanje invalidov tudi preko sistema davčnih olajšav, kar pomeni, da lahko delodajalec, ki zaposli invalida, zaradi tega plača manj davka od dohodka (dobička). Davčno olajšavo se lahko uveljavlja za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih skupin:

  • imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
  • imajo 100-odstotno telesno okvaro ali
  • so gluhe osebe. 

Davčna olajšava znaša 50 % njegove plače, kar z drugimi besedami pomeni, da se dobiček delodajalca fiktivno zmanjša za polovico letne plače invalida in se šele nato obdavči. Če delodajalec zaposli invalida s 100 % telesno okvaro, ali se zaposli invalida nad predpisano kvoto, je davčna olajšava še višja, in sicer 70 % njegove plače.

 

Sorodne objave

Novice