Finančne storitve

1. Priprava potrebne dokumentacije za banke in ostale finančne institucije kot so: izdelava plana poslovanja in priprava potrebne dokumentacije za oddajo vloge za odobritev posojila in ostalih dokumentov za banko

V aktualnem obdobju (razglašena epidemija COVID-19) se bodo kot poglavitne težave  kazale predvsem zmožnosti  zagotavljanja likvidnosti poslovnih subjektov.  V tej zvezi vam lahko nudimo pomoč pri pripravi vse potrebne dokumentacije, ki jo zahtevajo poslovne banke ali Slovenska izvozna družba za pridobitev različnih vrst kreditov  (kratkoročni, dolgoročni, investicijski…), kakor tudi kreditov, ki so oziroma bodo namenjeni za tista podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID- 19.

Vrsta dokumentacije je odvisna od posamezne poslovne banke, se pa naši finančni strokovnjaki lahko vključijo že pri sami poslovni odločitvi – pri kateri banki zaprositi za kredit in ali sploh zaprositi za kredit. Navedene poslovne odločitve so odvisne predvsem od finančnega položaja posamezne družbe, od razpoložljivih zavarovanj, kakor tudi iz ocene notranjih rezerv ter projekcije poslovanja za naprej.

2. Priprava ocene za investicijske projekte in priprava napovedi za prihodnje denarne tokove.

Investicijski projekt je naložba v povečanje in ohranjanje premoženja v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja.

Vsak investitor, ki se odloči za naložbo potrebuje investicijski program. Vsak investicijski program mora obravnavati temeljna vprašanja o investiciji  kot so  investitorjeve možnosti in sposobnosti, tržne možnosti, tehnološke tehnične značilnosti … kakor tudi finančne elemente z oceno upravičenosti in rentabilnosti investicije .

Na podlagi analize vseh podatkov vam lahko naši finančni strokovnjaki pripravijo kompleksno finančno – tržno oceno projekta, ki je:

 • Statična – doba vračanja investicije, rentabilnost, donosnost investicije
 • Dinamična – neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, ocena likvidnosti projekta.

Priprava investicijskega elaborata je bistvenega pomena, ne samo za investitorja samega , predvsem je potrebna  za pridobitev potencialnih sofinancerjev investicije, investicijskih kreditov pri poslovnih bankah ali drugih finančnih in državnih institucijah ;

3. Vodenje plačilnega prometa – v skladu z dogovorjeno politiko podjetja

V skladu s politiko vašega podjetja glede plačevanja vaših obveznosti, za vas izvajamo ves plačilni promet. Pri tem upoštevamo vaše možnosti in  vaša  navodila glede plačevanja  obveznosti – kaj, kdaj  in koliko se plačuje, sodelujemo pri ugotavljanju:  kakšni so dogovorjeni plačilni roki, morebitne kompenzacije, morebitni ugovori plačilu …

4. Upravljanje s terjatvami in obveznostmi.

Razbremenite se upravljanja s terjatvami in prepustite preverjanje bonitete kupcev, unovčevanje terjatev na podlagi zaključenih verižnih kompenzacij, najbolj primeren način  izterjave terjatev, za to usposobljenim strokovnjakom zaposlenim v naši družbi. V tem okviru vam ponujamo:

 • preverjanje bonitete kupcev v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem;
 • unovčevanje terjatev na podlagi zaključene verižne kompenzacije;
 • izterjava terjatev.

Preverjanje bonitete kupcev

Preverimo bonitete vaših kupcev tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, v Republiki Srbiji in tudi v Bosni in Hercegovini . S terjatvami upravljamo vse od nastanka posamezne terjatve, lahko pa nas vključite že ob sami sklenitvi pogodbe, kjer Vas bomo kot prodajalca v največji možni meri skušali zaščititi pred ne plačilom kupca. (svetovanje v zvezi z možno najbolj učinkovito obliko zavarovanja plačil-a glede na posameznega pogodbenega partnerja).

Unovčevanje terjatev na podlagi zaključene verižne kompenzacije

Omogočimo povečanje varnosti Vašega poslovanja in Vaše zapadle terjatve poskusimo unovčiti na podlagi zaključene verižne kompenzacije. Preverimo možnost unovčevanja/unovčitve Vaših terjatev tudi do srbskih in hrvaških kupcev.

Izterjava terjatev

Na podlagi sklenjene Pogodbe o medsebojnem sodelovanju, obvestimo vaše dolžnike, da vršimo izterjavo vaših  terjatev v vašem imenu in za vaš račun

 • klasična izterjava (ob zapadlosti, po zapadlosti s telefonskimi klici, opomini, preverjanje možnosti unovčitve terjatev z obiskom vašega dolžnika );

vložitev ustreznih pisnih predlogov za dovolitev  izvršbe pred pristojnimi sodišči ( npr. na podlagi verodostojne listine, na podlagi razpoložljive neposredno izvršljive listine…), ter pri tem poskušamo doseči prisilno poplačilo z najbolj primernimi izvršilnimi sredstvi glede na posameznega dolžnika.

5. Pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov družbe in vpeljava sistema kontrolinga

Kvalitetno poslovno načrtovanje je ključno za uspešno rasti in razvoj vsake družbe. Naša ekipa izkušenih strokovnjakov ima bogate izkušnje pri izdelavi poslovnih načrtov, ustrezno prilagojenih potrebam posamezne družbe oziroma interesenta. Gre za proces, kjer je za vsako družbo izdelamo poslovni  model poslovanja za določeno obdobje, največkrat  izdelamo poslovni načrt za obdobje poslovnega leta.

Sama priprava izdelave poslovnega načrta se prične v zadnjem tromesečju preteklega leta za naslednje leto , saj je poslovni načrt za prihodnje leto največkrat predmet potrditve ob koncu oziroma najkasneje  v začetku leta.

Glede na trenutno situacijo bo najverjetneje potrebno izdelati rebalanse že sprejetih poslovnih načrtov ali celo izdelati popolnoma nove za leto 2020, saj so se in se še bodo razmere na trgu močno spremenile.

Pomemben sestavni del poslovnega načrta je finančni plan, kjer skušamo prihodke in odhodke planirati za celotno podjetje , kakor tudi točno po določenem profitnem centru – ali je to posamezna maloprodajna trgovina, ali je to posamezni izdelek ali storitev, ali skupina izdelkov oziroma storitev.

Tako izdelan model planiranja nam omogoča tudi simulacije poslovanja,  kar je osnova za sprejemanje kvalitetnih poslovnih odločitev. Na osnovi izdelanega poslovnega načrta se izdela tudi model kontrolinga, na osnovi katerega se lahko v primeru negativnih odstopanj hitro reagira. Dinamika spremljanja je lahko dnevna, tedenska, mesečna ali trimesečna. Običajno predlagamo model mesečnega spremljanja.

6. Druge aktivnosti na področju izvajanja finančne funkcije

V okviru drugih aktivnosti na področju izvajanja finančne funkcije vam ponujamo predvsem:

 • svetovanje in pomoč pri pridobivanje finančnih virov na osnovi terjatev;
 • izdelava finančnih modelov prilagojenih za vašo družbo;
 • finančno svetovanje pri optimizaciji finančnega poslovanja.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>