IMATE KOT FIZIČNA OSEBA V LASTI NEPREMIČNINO IN JO ODDAJATE V NAJEM?

IMATE KOT FIZIČNA OSEBA V LASTI NEPREMIČNINO IN JO ODDAJATE V NAJEM?

V kolikor ste kot fizična oseba v letu 2017, drugi fizični osebi oddali nepremičnino v najem, morate do srede 28.2.2018 oddati Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. To velja tudi v primeru, da oddaje nepremičnine v tujini.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Pri tem se za oddajanje premoženja šteje vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je za to dolžan plačati najemnino ali drugo nadomestilo. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje cedularno po 25 % davčni stopnji. Davčna osnova je dosežen dohodek, zmanjšan za normirane odhodke v višini 10 % doseženega dohodka. Namesto normiranih stroškov, lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam.

Med te stroške spadajo stroški popravil, potrebnih zaradi ohranjanja nepremičnine v dobrem stanju (npr. beljenje prostorov, zamenjava dotrajanega parketa ali ploščic, popravilo odtokov, zamenjava žlebov, zamenjava razbitih oken), ne spadajo pa stroški popravil, ki bistveno povečujejo vrednost nepremičnine (npr. ureditev dodatne kopalnice, dozidava, postavitev ograj).

Tako plačana dohodnina se šteje za dokončni davek.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Davčni zavezanec mora do srede 28.02.2018 vložiti napoved, na podlagi katere davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.

Napoved vloži davčni zavezanec pri finančnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register. Napoved se lahko vloži tudi preko portala eDavki:

V Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo tudi pri izpolnjevanju davčnih napovedi za fizične osebe.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice