IZJAVA ZA PRIDOBITEV MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA JE ŽE NA VOLJO

IZJAVA ZA PRIDOBITEV MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA JE ŽE NA VOLJO

Samozaposleni, kmetje in družbeniki morate IZJAVO o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti (COVID19) preko eDavkov vložiti do 31.10.2020, če želite prejeti denar na transakcijski račun 10.11.2020.

UPRAVIČENCI DO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. Do MTD bodo upravičeni tudi tisti, ki niso vključeni v zavarovanje za polni zavarovalni čas (npr. zaradi delne zaposlitve, ker so delno upokojeni ali delajo krajši delovni čas zaradi starševstva), in sicer v sorazmernem delu.

POZOR, za uveljavljanje ukrepa je treba imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve). Če se zapadle obveznosti plačujejo na dan vložitve izjave, je potrebno pri potrditvi plačilnega naloga upoštevati tudi urnik izvajanja plačilnega prometa banke, saj bo pogoj o plačanih obveznostih na dan vložitve izjave izpolnjen le v primeru, da bo tudi FURS prejel plačilo za zapadle obveznosti na dan vložitve izjave.

KAKŠEN JE POGOJ ZA PRIDOBITEV MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA

Do mesečnega temeljnega dohodka je upravičen zavezanec, ki mu bodo prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti zavezanec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti zavezanec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta2020.

Če prihodkovni pogoj ne bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč. MTD se bo moral vrniti tudi, če bo od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

 ZNESEK MTD

 Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka znaša 1.100 eurov na mesec za oktober, november in december 2020.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 700 eurov na mesec.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 940 eurov na mesec.

MTD je oproščen vseh davkov in prispevkov.

Zavezancem, ki bodo vložili vlogo tudi za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka (karanteno) se bo znesek mesečnega temeljnega dohodka zmanjšal za višino izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

ODDAJA IZJAVE

Za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je treba na Finančno upravo RS poslati IZJAVO o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti (COVID19) izključno preko eDavkov (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Izjavo lahko zavezanec odda samo enkrat (zavezanec lahko naenkrat obkljuka vse tri mesece) ali pa večkrat (zavezanec npr. v novi izjavi doda posamezen mesec). POZOR: V primeru oddanih več izjav, se šteje samo kronološko zadnja. Povedano drugače: zadnja »povozi« vse dotedanje izjave.

Izjave je treba vložiti najpozneje do 31.12.2020. Če bo izjava vložena:

  • od 1.10.2020 do 31.10.2020 za oktober bo nakazan denar na TRR 10.11.2020,
  • od 1.11.2020 do 30.11.2020 za oktober in/ali november bo nakazan denar na TRR 10.12.2020,
  • od 1.12. do 31.12.2020 za oktober in/ali november in/ali decembe bo nakazan denar na TRR 10.1.2021. Primer: Če bo zavezanec 25. 10. 2020 oddaj Izjavo, v kateri bo obkljukal vse tri mesece (oktober, november in december), bo po 1.100 EUR prejel 10.11.2020, 10.12.2020 in 10.1.2020.

 VRAČILO MTD IN NATO VLOGA ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Če bo moral upravičenec vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in je za isto obdobje, za katerega je prejel izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, izpolnjeval pogoje za delno povrnjeni izgubljeni dohodek (karantena), bo lahko v 30 dneh od vračila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka vložil vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka preko informacijskega sistema FURS. FURS bo izplačal delno povrnjeni izgubljeni dohodek v 15 dneh od prejema vloge.

Sorodne objave

Novice