IZKAZOVANJE POSLOVNIH NAJEMOV PO 1.1.2019

IZKAZOVANJE POSLOVNIH NAJEMOV PO 1.1.2019

S 1.1.2019 naj bi prišlo do spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS), ena od pomembnejših sprememb pa je izkazovanje poslovnih najemov pri najemojemalcih. Po drugi strani pri najemodajalcih ostaja izkazovanje najemov praktično nespremenjeno. Če imate v najemu nepremičnine, avte, tovornjake, stroje ali druga sredstva, preverite, kako boste naslednje leto izkazovali najeme v poslovnih knjigah.

Poslovni najem je doslej najemojemalec izkazoval kot strošek najemnine. Najetih sredstev v bilanci stanja ni izkazoval, prav tako pa tudi ne obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb o najemu. Večja podjetja so večinoma te obveznosti izkazovala med zunaj bilančnimi obveznostmi.

Z letom 2019 bodo najemojemalci sredstva v dolgoročnem najemu izkazovali med sredstvi, obveznosti iz naslova najemne pogodbe pa med dolgoročnimi obveznostmi. Sredstvo, pridobljeno na podlagi najema, bo torej sestavni del osnovnih sredstev najemojemalca. Našli ga bomo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, naložbenimi nepremičninami ali neopredmetenimi sredstvi. Strošek najema bo potrebno preračunati, po novem bo v izkazu poslovnega izida razdeljen med stroške amortizacije in stroške obresti.

Da vas takoj malo potolažimo. Te novosti ne bo potrebno uporabljati mikro in majhnim organizacijam. Prav tako naj bi veljala zgolj za dolgoročne najeme z dobo najema več kot 1 leto in za najeta sredstva večje vrednosti. Najem večje vrednosti je najem, katerega vrednost znaša nad 10.000 EUR, pri čemer se upošteva vrednost novega sredstva, ki je predmet najema. V teh primerih najemojemalec najemov ne bo izkazal kot sredstvo, temveč bo kot do sedaj izkazal stroške najemnin.

Druge predvidene spremembe SRS se nanašajo na izkazovanje prihodkov in izkazovanje učinka odtujitve finančnih naložb merjenih po pošteni vrednosti preko kapitala. Predvidene spremembe SRS najdete na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.

Sorodne objave

Novice