Izplačilo regresa 2024: Minimalni regres in datumski roki za izplačilo

Izplačilo regresa 2024: Minimalni regres in datumski roki za izplačilo

Izplačilo regresa 2024: Minimalni regres in datumski roki za izplačilo

Regres je pomembna pravica vsakega zaposlenega, ki mora biti izplačana najpozneje do 1.julija tekočega koledarskega leta, pogosto pa prinaša tudi nekaj nejasnosti, zlasti pri sorazmernem izračunu in davčni obravnavi. V tem članku bomo podrobno razložili, kaj je regres, kakšne so pravice zaposlenih do regresa, minimalne višine regresa, ki jih morajo delodajalci upoštevati, ter posebnosti, povezane s sorazmernim delom regresa.

Kaj je regres?

Regres je finančno nadomestilo, ki ga delodajalci izplačajo zaposlenim z namenom omogočanja dodatnih sredstev za osebno uporabo. Regres je neločljivo povezan s pravico do letnega dopusta in je v osnovi namenjen spodbujanju zaposlenih, da izkoristijo svoj prosti čas za počitek in sprostitev, s tem pa povečajo svojo produktivnost in splošno zadovoljstvo na delovnem mestu.

Glavni namen regresa je finančno olajšati načrtovanje in izvedbo aktivnosti med prostimi dnevi, ki jih zaposleni lahko izkoristi za regeneracijo in osebno obogatitev. Regres zato služi kot dodatek k rednim dohodkom, ki zaposlenim omogoča, da brez finančnih skrbi načrtujejo dopust ali druge oblike rekreacije.

Zakonske osnove za izplačilo regresa

Izplačilo regresa je predpisano z zakonom, kar pomeni, da morajo delodajalci izplačati vsaj zakonsko določen minimalni znesek regresa vsako leto. Minimalni znesek izplačila regresa je povezan z višino minimalne plače. Kolektivne pogodbe in notranji akti poslovnih subjektov lahko določajo različne zneske izplačila regresa.

Čeprav je regres oblika dohodka, se od redne plače razlikuje po svoji naravi in namenu. Regres ni namenjen rednemu mesečnemu pokrivanju življenjskih stroškov, ampak je enkratno izplačilo, ki ima specifičen socialno-ekonomski namen. V mnogih primerih je izplačilo regresa delno ali v celoti oproščeno določenih davkov in prispevkov, kar zaposlenim omogoča, da iz tega naslova prejmejo večji neto znesek.

Pravice zaposlenih in minimalni regres

  • Zakonska določila: Delodajalci morajo izplačilo regresa opraviti najkasneje do 1. julija tekočega leta. Regres je namenjen zagotavljanju finančne podpore zaposlenim, da lahko kakovostno preživijo svoj prosti čas, zato zakonodaja določa tudi minimalni regres. Minimalni regres je pogosto enak minimalni plači ali se določi glede na ekonomske razmere in se lahko spreminja iz leta v leto. Za leto 2024 je minimalni regres določen v višini 1.253,90 EUR.

  • Izjeme zaradi nelikvidnosti: Zakonodaja jasno predpisuje, da morajo delodajalci izplačati regres do zgoraj omenjenega datuma. V primeru finančnih težav lahko delodajalci po dogovoru s sindikati in znotraj določil kolektivnih pogodb izplačilo regresa odložijo, vendar ne dlje kot do 1. novembra istega leta. To omogoča podjetjem nekaj fleksibilnosti v primeru nelikvidnosti, obenem pa ščiti pravice zaposlenih do pravočasnega izplačila.

Sorazmerni del regresa

  • Delo s krajšim delovnim časom: Zaposleni, ki so zaposleni za krajši delovni čas, prejmejo regres sorazmeren s svojim delovnim časom. To pomeni, da zaposleni, ki delajo polovični delovni čas, prejmejo polovico regresa, razen v posebnih primerih (npr. invalidi).

  • Zaposleni s pravico do sorazmernega dela letnega dopusta: Vsak mesec zaposlenosti prinese pravico do 1/12 celotnega regresa, ker je delavec upravičen samo do sorazmernega dela letnega dopusta.

Davčna obravnava za izplačilo regresa

  • Davčne olajšave: Izplačilo regresa do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (2.279,52 EUR za februar 2024) ni vključeno v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

  • Prispevki: Do zgoraj omenjene višine regres tudi ni obremenjen z obračunom in plačilom prispevkov za socialno varnost.

Zaključek

Izplačilo regresa je ključnega pomena za zaposlene, saj ne samo da izboljša njihovo finančno stanje med dopustom, temveč tudi prispeva k njihovemu splošnemu zadovoljstvu in motivaciji. Delodajalci morajo skrbno upoštevati zakonske roke in minimalne zneske izplačil, obenem pa ne smejo prezreti tudi prilagoditev regresa za tiste, ki delajo krajši delovni čas ali so upravičeni samo do sorazmernega dela dopusta. Zadovoljstvo zaposlenih in transparentno upravljanje s pravicami iz delovnega razmerja sta ključna za uspešno delovno okolje.

VIRI IN LITERATURA:

https://www.revijaiks.si/

https://www.fu.gov.si/

Sorodne objave

Novice