JAVNI RAZPIS-COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 podjetjem v Kohezijski regiji vzhodne in zahodne Slovenije

JAVNI RAZPIS-COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 podjetjem v Kohezijski regiji vzhodne in zahodne Slovenije

Slovenski podjetniški sklad ( SPS) – razpis P7 -2 -2020

 1. PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Predmet razpisa so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, tudi samostojne podjetnike.

Mikrokrediti so namenjeni podjetjem za zagotavljanje likvidnosti, predvsem za omilitev posledic epidemije – COVID 19.

Izključena področja:

 • Proizvodnja žganih pijač, kmetijstvo, trgov ine s tobačnimi izdelki,
 • Finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti, prirejanje iger na srečo…

VIŠINA, DOBA IN OBRESTNA MERA FINANCIRANJA

 • Višina financiranja med 5.000,00 EUR in 25.000,00 EUR
 • Doba financiranja od 2 do 5 let
 • Možnost koriščenja 6 mesečnega moratorija
 • Obrestna mera 6 mesečni euribor + 0,8 %
 1. CILJ RAZPISA

Cilji javnega razpisa je ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje financiranja projektov.

   3. UPRAVIČENI STROŠKI – KRITJE DO 100%

Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)

 • Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic in licenc)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški dela
 1. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

 • Največ 6 mesecev pred oddajo vloge ali 18 mesecev po odobritvi kredita
 1. POGOJI KANDIDIRANJA

 • Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj1 zaposlenega za polni delovni čas.
 • Na delovanje podjetja je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURS-a
 • Vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • Ima predvideno poslovanje z dobičkov v letih 2021 do 2024 ter pozitivni denarni tok
 1. KREDITNI POGOJI, ROKI VRAČILA, OBRESTI, ZAVAROVANJE

Višina kredita:

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Rok vračila:

 • Rok vračila kredita je 2,3,4 ali 5 let

Odplačilo kredita:

 • V enakih mesečnih obrokih

Obrestna mera :

 • 37,5 % 6 mesečnega euriborja + 0,8 % letna, če je 6 mesečni euribor negativen , se šteje da je enak 0%

Zavarovanje kredita:

 • 5 menic podjetja
 1. ROK ZA PRIJAVO

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:

 • v letu 2020: Vsak petek od 16. 10. 2020 do 06. 11. 2020
 • v letu 2021: 05. 01. 2021 do 07.12.2021
 1. USTREZNE FINANČNE PRILOGE

 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2019, skladno
 • z uradno objavljenimi na AJPES.
 • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih – staro največ 15 dni
 • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON na podlagi letnega poročila 2019 izdan s strani AJPES
 • Obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

POTREBUJETE POMOČ PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Slovenski podjetniški sklad dovoljuje vpis pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge – pokličite nas in pomagali vam bomo.

Kontakt:

 • mail: aleksandra.vaupotic@nucleus.si
 • telefon: 02 234 0097

Sorodne objave

Novice