Kako poteka davčni inšpekcijski nadzor in kakšne so vaše pravice in obveznosti?

Kako poteka davčni inšpekcijski nadzor in kakšne so vaše pravice in obveznosti?

Kako poteka davčni inšpekcijski nadzor in kakšne so vaše pravice in obveznosti?

Finančna uprava Republike Slovenije, FURS, opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov iz davčnega in carinskega področja ter izvaja nadzor tudi na drugih področjih, na katerih je pristojen FURS kot nadzorni organ.

Potek davčnega inšpekcijskega nadzora (DIN):

 • DIN se praviloma se prične z vročitvijo sklepa o začetku DIN. Davčni inšpektor začne opravljati DIN po poteku osmih dni od vročitve sklepa.
 • Po končanem DIN inšpektor sestavi zapisnik, ki se vroči zavezancu. Zapisnik vsebuje ugotovljeno dejansko stanje, ki vključuje vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločbo. Na zapisnik lahko zavezanec za davek poda pripombe najpozneje v 20 dneh (če gre za carinske zadeve pa je ta rok 30 dni) po njegovi vročitvi.
 • V primeru prejema pripomb s strani zavezanca in če se te nanašajo na nova dejstva in dokaze, ki so obstajala pred izdajo zapisnika ter jih zavezanec upravičeno ni mogel navesti, inšpektor izda dodatni zapisnik. V primeru, da zavezanec ni podal pripomb na (dodatni) zapisnik ali pripombe ne navajajo nova dejstva in dokaze, inšpektor izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba v 30 dneh od njene vročitve.
 • Če v postopku ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, inšpektor izda sklep o ustavitvi postopka. V primeru neplačila davčnih obveznosti, FURS začne davčno izvršbo.

Kaj sme uradna oseba pri opravljanju nalog FURS:

 • ugotavlja identiteto osebe in status zavezanca,
 • zbira in pridobiva obvestila ter podatke,
 • zahteva predložitev podatkov, listin in dokumentov in drugih zapisov ter zavaruje podatke,
 • uporablja tehnične pripomočke za fotografiranje ali snemanje,
 • odvzame in pregleduje vzorce blaga,
 • ugotavlja namensko uporabo označenih energentov in vsebnosti sredstev za označevanje energentov,
 • zaseže listine, dokumente, nosilce zbirk podatkov in druge stvari,
 • vstopa na zemljišča, v prostore in objekte ter jih pregleda,
 • pregleduje naprave, blago in druge stvari,
 • ustavi prevozna sredstva,
 • pregleduje in preiskuje prevozna ter prenosna sredstva,
 • opravi varnostni pregled,
 • pregleduje osebe,
 • uporablja prisilna sredstva,
 • prepove opravljanje dejavnosti in zapečati poslovne prostore, poslovne knjige in drugo dokumentacijo,
 • uporabi tehnično opremo, službene pse, službena vozila s prednostjo,
 • zadrži kršitelja,
 • opravlja druga dejanja, ki so v skladu z namenom opravljanja nalog finančne uprave.

Kakšne so vaše pravice in obveznosti v davčnem inšpekcijskem nadzoru?
Pravica, ki je hkrati tudi dolžnost, je sodelovanje pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za odločitev v nadzoru. Dolžni ste dajati podatke, predložiti poslovne knjige in ostalo dokumentacijo in dajati pojasnila. Vaša obveznost je, da se odzovete vabilu inšpektorja, v nasprotnem primeri se vas lahko prisilno privede.
Ostale pravice:

 • prisotni ste je lahko pri nadzoru in ste tekoče obveščeni o pomembnih dejstvih v nadzoru ter med postopkom, razen če to onemogoča potek davčnega inšpekcijskega nadzora,
 • imate lahko strokovnjaka, ki vam daje pojasnila in nasvete – npr. davčnega svetovalca.

Ali ste vedeli?
Če pred začetkom DIN sami odpravite nepravilnosti v obliki samoprijave ali v DIN predložite davčni obračun oziroma popravljen davčni obračun:

 • si zagotovite nižje obresti od dodatno ugotovljene obveznosti in sicer v višini 3 % letno,
 • niste sankcionirani za prekršek.

VIR

Sorodne objave

Novice