Kako naj ravna delodajalec in delavec, ko se zgodi poškodba pri delu

Kako naj ravna delodajalec in delavec, ko se zgodi poškodba pri delu

Kako naj ravna delodajalec in delavec, ko se zgodi poškodba pri delu

Poškodba pri delu je resen dogodek, ki zahteva hitro in ustrezno ukrepanje tako s strani delodajalca kot delavca. Da bi zagotovili pravilno ravnanje v takšnih primerih, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil smernice, ki natančno opisujejo postopke in obveznosti obeh strani. Te smernice vključujejo izpolnjevanje obrazcev, obveščanje pristojnih zdravnikov ter zagotovitev pravočasne izdaje elektronskega bolniškega lista (eBOL) in predlogov za podaljšanje začasne zadržanosti od dela. Namen teh usmeritev je poenostaviti proces prijave poškodbe in zagotoviti hitro in učinkovito obravnavo poškodovanega delavca.

Kaj narediti ko se zgodi poškodba pri delu?

Če se delavcu zgodi poškodba pri delu, morajo delodajalci od 1. septembra 2022 dalje izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu prek sistema SPOT. Izvajalci zdravstvenih storitev (izbrani osebni zdravniki) pa morajo izpolniti zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek zalednega informacijskega sistema ZZZS (on-line sistem).

Ker delodajalci velikokrat ne obvestijo svojih delavcev, da so in kdaj so na portalu SPOT izpolnili splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu, posledično zavarovanci ne obvestijo svojih izbranih osebnih zdravnikov, da je le-ta zdravniku že na voljo v sistemu in da lahko izpolnijo zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu.

Pogosto pa se tudi zgodi, da delavec, ki se je poškodoval, kljub dejstvu, da je seznanjen z izpolnjeno prijavo s strani delodajalca, ne obvesti svojega izbranega osebnega zdravnika, da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu že na voljo in ga ne zaprosi za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca. Tako zdravstveni deli Prijav nezgode in poškodbe pri delu s strani izbranih osebnih zdravnikov velikokrat ostanejo neizpolnjeni in posledično prijava ni popolna. Zaradi navedenega naj se ko se zgodi poškodba pri delu, delavca obvesti: 

– da je splošni del Prijave nezgode in poškodbe pri delu s strani delodajalca uspešno izpolnjen v sistemu SPOT;
– da mora nemudoma o izpolnjenem splošnem delu Prijave nezgode in poškodbe pri delu obvestiti svojega izbranega zdravnika in ga zaprositi za izpolnitev zdravstvenega dela Prijave. 

Glede izdaje elektronskega bolniškega lista v primeru začasne nezmožnosti za delo 

Nadalje  prosijo tudi, da se ponovno obvesti svoje delavce, da morajo za izdajo elektronskega bolniškega lista (eBOL) pravočasno kontaktirati svojega osebnega zdravnika oziroma ustrezno ambulanto, v kolikor nimajo izbranega osebnega zdravnika, saj le-ta eBOL-a ne izda avtomatično, temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in pacientom ter na način, ki ga opredeli zdravnik (npr. ob kontrolnem pregledu pacienta, na podlagi telefonskega pogovora, komunikacije po elektronski pošti,…). To pomeni, da mora delavec svojega osebnega zdravnika opozoriti (ob zaključku bolniškega staleža oziroma najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je potrebno izdati eBOL), da ga pravočasno izda.

Priporočajo, da delavci to, ali je eBOL izdan in ali je bil izdan s pravilnim razlogom zadržanosti in za pravilno obdobje zadržanosti, spremljajo na portalu zVEM ali preko aplikacije za mobilne naprave zVEM.

Elektronska potrdila o zadržanosti (eBOL in elektronska potrdila o darovanju krvi oz. ePODK) se nahajajo pod rubriko Kartoteka –> Potrdila o zadržanosti.

V primeru izdaje predloga imenovanemu zdravniku 

Prav tako se mora delavec pravočasno dogovoriti s svojim osebnim zdravnikom glede izdaje Predloga imenovanemu zdravniku v primerih daljše nezmožnosti za delo, ko je za odločanje pristojen imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V primeru utemeljenih razlogov za podaljšanje začasne zadržanosti od dela naj delavec opozori svojega osebnega zdravnika, da posreduje predlog imenovanemu zdravniku ZZZS vsaj 5 dni pred iztekom končnega datuma zadnje odobritve.

Prosijo vas, da o navedenem ravnanju obvestite svoje delavce. 

Zaključek
Pomembno je, da tako delodajalci kot delavci natančno upoštevajo smernice ZZZS ko/če se zgodi poškodba pri delu. Pravilno izpolnjevanje obrazcev, pravočasno obveščanje osebnih zdravnikov in skrb za izdajo ustreznih dokumentov, kot so eBOL in predlogi za podaljšanje zadržanosti od dela, so ključni za zagotovitev hitre in učinkovite obravnave. Sodelovanje in odgovornost obeh strani pripomoreta k zmanjšanju birokratskih zapletov ter omogočata, da se delavec lahko čim prej vrne na delo. S skupnimi prizadevanji lahko zagotovimo, da bo postopek ob poškodbi pri delu potekal gladko in brez nepotrebnih zamud.

VIRI IN LITERATURA:

https://zavezanec.zzzs.si/e-poslovanje/prijave-nezgod-in-poskodb-pri-delu/

https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/poskodbe-pri-delu/ 

Sorodne objave

Novice