KATERE DAVČNE OLAJŠAVE LAHKO UVELJAVLJATE PRI DAVČNEM OBRAČUNU

KATERE DAVČNE OLAJŠAVE LAHKO UVELJAVLJATE PRI DAVČNEM OBRAČUNU

Bliža se rok za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb in dohodka iz dejavnosti  za leto 2015, zato so vedno bolj aktualna vprašanja v zvezi z davčnimi olajšavami. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne olajšave, ki jih je mogoče uveljavljati v obračunu davka.

Podjetje ali samostojni podjetnik (v nadaljevanju zavezanec) lahko uveljavljata davčne olajšave največ v višini davčne osnove. V kolikor zavezanec v svojih poslovnih knjigah izkazuje izgubo, davčnih olajšav ni možno uveljavljati. Nekatere lahko prenese v naslednja davčna obdobja, nekatere ne.

Poznamo naslednje davčne olajšave:
• vlaganja v raziskave in razvoj;
• investicijska olajšava za vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva;
• donacije,
• zaposlovanje in
• prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Zavezanec, ki izvaja raziskovalno – razvojne projekte, lahko sredstva, ki jih vlaga v ta namen, uveljavlja kot 100% davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb (ali davka od dohodka iz dejavnosti). To pomeni, da podjetje, ki je v letu 2015 v raziskovalno – razvojne projekte vložil 10.000 EUR, lahko ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo in ta znesek odšteje od dobička, ki je predmet obdavčitve.

Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se prizna ob pogoju, da so vlaganja v raziskave in razvoj, ki se lahko kvalificirajo za olajšavo, poprej opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in to podrobno in tako, da je možno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom oziroma razvojnim programom.

Investicijska olajšava za vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva

Uveljavljati je možno znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Olajšavo se lahko uveljavlja za nakup računalniške opreme, strojev, osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, licenc, patentov in blagovnih znamk. Ne more pa se uveljavljati olajšave za nakup nepremičnin, pohištva in pisarniške opreme ter osebnih in tovornih vozil, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem.

Če se opremo oziroma neopredmeteno sredstvo za katero je bila izkoriščena davčna olajšava, proda ali odtuji, prej kot v 3 letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 3 let, se mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčna osnova.

Olajšava za donacije

Donacija je davčno nepriznan strošek. Vendar pa lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za donacije za vsa izplačila v denarju ali v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom držav članic EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg olajšave v višini 0,3 % obdavčenega prihodka lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini do 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Neizkoriščeni del te olajšave se lahko koristi v naslednjih 3 letih.

Olajšava za zaposlovanje

Olajšave za zaposlovanje se lahko uveljavlja za zaposlovanje invalidov, vajencev, dijakov ali študentov po učni pogodbi. Uveljavlja se lahko tudi olajšava za zaposlovanje oseb mlajših od 26 let  ali starejše od 55 let, če so izpolnjeni pogoji določeni z zakonom.  Olajšava se uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb in znaša 45% plače teh oseb.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Tudi stroški prostovoljnega dodatnega zavarovanja zaposlenih so davčno nepriznan strošek. Če pa ima zavezanec pozitivno davčno osnovo, pa  lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij, vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca in ne več kot 2.819,09 € letno.

Sorodne objave

Novice