KDO PLAČA PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST, KO GRE SAMOSTOJNI PODJETNIK NA BOLNIŠKO

KDO PLAČA PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST, KO GRE SAMOSTOJNI PODJETNIK NA BOLNIŠKO

Samostojni podjetnik vsak mesec od zavarovalne osnove, ki je odvisna od doseženega dobička v preteklem letu, plača prispevke za socialno varnost. Če samostojni podjetnik lahko opravlja svoje delo, navadno plačilo prispevkov ni problem. Kaj pa če podjetnik zboli ali se poškoduje in ne more opravljati svojega dela? Kdo takrat plača prispevke?

V primeru bolniške odsotnosti je samostojni podjetnik upravičen do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, prispevke za socialno varnost pa mu v tem času krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kdaj lahko samostojni podjetnik uveljavlja nadomestilo?

Nadomestilo plače za začasno zadržanost od dela lahko samostojni podjetnik uveljavlja:
– v primeru bolezni ali poškodbe (od 31. delovnega dne)
– v primeru nege ožjega družinskega člana (od 1. delovnega dne)

Za razliko od zavezancev, ki so v delovnem razmerju, samostojni podjetniki niso upravičeni do nadomestila:
– v primeru darovanja krvi,
– za začasno zadržanost od dela po prenehanju statusa samostojnega zavezanca.

Kakšen je postopek za uveljavljanje nadomestila?

Nadomestila se izplačujejo brez pisnih zahtevkov ali vlog. Za izplačilo je potrebno FURSu posredovati bolniški listi (BOL). FURS celotno dokumentacijo posreduje na ZZZS. ZZZS opravi obračun nadomestila, ki ga samostojnemu zavezancu izplača v roku 15 dni od prejema dokumentacije.

Za samostojne podjetnike velja, da se njim ter njihovim družinskim članom (razen otrokom) v času, ko nimajo poravnanih obveznosti iz naslova prispevkov, med drugim zadrži tudi njihove pravice do nadomestila plače, ki se izplačuje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Samostojni podjetnik lahko uveljavi pravico do nadomestila plače potem, ko poravna prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kakšno (kako visoko) je nadomestilo in od česa je odvisna njegova višina?

Višina nadomestila je odvisna od osnove, od katere samostojni podjetnik plačuje prispevke. Upošteva se povprečna mesečna osnova od katere se plačujejo prispevki v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala nezmožnost za delo. Nadomestilo znaša od 70% do 100% prej omenjene osnove (odstotek je odvisen od razloga zadržanosti).

Tako znaša nadomestilo za primer bolezni od 31. delovnega dneva do 90. koledarskega dneva 80%, pri zadržanosti več kot 90. koledarskih dni pa 90%.

Nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače in ne višje od osnove, po kateri je v času bolniške odsotnosti samostojni podjetnik zavarovan.

Samostojni podjetnik je v primeru bolniške odsotnosti, prvih 30 delovnih dni, obvezen plačevati prispevke za socialno varnost (ne glede na to, da takrat ne more opravljati svojega dela in nima prihodkov). Po preteku 30 delovnih dni, pa mu prispevke za socialno varnost krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, upravičen pa je tudi do nadomestila za socialno varnost (ne glede na to, da takrat ne more opravljati svojega dela in nima prihodkov). Po preteku 30 delovnih dni, pa mu prispevke za socialno varnost krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, upravičen pa je tudi do nadomestila.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice