KOGA BO V LETU 2017 NADZIRALA FINANČNA UPRAVA RS?

KOGA BO V LETU 2017 NADZIRALA FINANČNA UPRAVA RS?

FURS je objavil letni načrt inšpekcijskega nadzora, kjer je predstavil področja, ki jih bo nadziral v letu 2017. Načrt je pripravljen na osnovi različnih kriterijev, od pomembnosti davka v javnofinančnih prihodkih, stopnje tveganja glede na ugotovljene pretekle kršitve, prejetih informacij drugih državnih organov, prijav, poteku časa od zadnjega nadzora in podobno.

Največ nadzora bo FURS izvajal na področju DAVKA NA DODANO VREDNOST, kjer bo poostren nadzor zahtevkov za vračilo DDV na podlagi predloženih obračunov in dejavnosti spletne prodaje ter dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi. Nadzor bo usmerjen tudi na naslednje zavezance:

  • zavezance, ki neupravičeno uveljavljajo odbitek DDV po fiktivnih računih neplačujočih gospodarskih subjektov,
  • t.i. kanalska podjetja, ki opravljajo navidezne dobave blaga v druge države članice oziroma dobave neplačujočim gospodarskim subjektom,
  • družbe, ki bi lahko bile ustanovljene ali prodane z namenom izvajanje davčnih goljufij,
  • zavezance, ki niso davčni zavezanci, pa bi glede na obseg in vrsto dejavnosti morali biti.

Nadzor nad DAVKI IN PRISPEVKI OD DOHODKOV FIZIČNIH OSEB bo FURS izvajal pri zavezancih, ki ne oddajajo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost (t.i. REK-obrazcev) oziroma ne plačujejo davkov in prispevkov v ustrezni višini. V nadzor bodo uvrščeni zavezanci, ki zaposlujejo napotene delavce v tujino in tvegane zavezance z vidika pravilnega obračuna bonitet. FURS bo nadziral tudi neposlovno rabo oz. luksuzne nakupe blaga in storitev. Posebna pozornost bo namenjena nadzoru zavezancev, pri katerih fizične osebe opravljajo delo kot samostojni podjetniki, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da pri izvajanju dela obstajajo elementi delovnega razmerja.

Nadzor DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN DAVKA OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI bo usmerjen v pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov in uveljavljanju olajšav, pregledovali se bodo luksuzni nakupi blaga in storitev, odkupi lastnih deležev, izvzem dividend, obresti od posojil, uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj ter poslovanje z davčnimi oazami. Ciljno bo FURS nadzirali tudi oblikovanje in porabe rezervacij ter prevrednotevanje terjatev.

V boju zoper DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO se bo FURS usmeril v nadzor čezmejno opravljanjenih storitev tujcev v Sloveniji in prodaje na stojnicah. Nadziral bo predvsem tvegane dejavnosti, kot so ponudnike dimnikarskih storitev, pekarne, taksiste, avtomehanike, gradbenike s poudarkom na zaključnih delih v gradbeništvu ter druge osebne storitve.

Na PODROČJU CARIN bo FURS nadzoroval skladnost uvoznih postopkov z EU zakonodajo, predvsem v zvezi z ugotavljanjem pravilnega uvrščanja blaga in storitev v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, pravilne

carinske vrednosti blaga pri sprostitvi v prosti promet, ustreznost plačila carinskih dajatev ter oprostitve plačila DDV pri carinskem postopku 42..

Na PODROČJU TROŠARIN bo FURS nadzore izvajal pri zavezancih, pri katerih obstaja tveganje, da ne vlagajo ustreznih obračunov trošarin za tobačne izdelke, alkohol in alkoholne pijače ter pri zavezancih, pri katerih obstaja sum, da so neupravičeno prejeli vračilo trošarine za energente za pogon delovnih strojev oziroma za pogon komercialnih vozil.

Na PODROČJU OKOLJSKIH DAJATEV bo FURS nadziral obračune okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih vod.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice