NARAVNA NESREČA – POPLAVE 2023

NARAVNA NESREČA – POPLAVE 2023

NARAVNA NESREČA – POPLAVE 2023

V tokratnih informacijah:
 1. Začasni ukrepi na področju dela.
 2. Začasni ukrep pomoči za samozaposlene.
 3. Začasni ukrep solidarnostna pomoč.
 4. Začasni ukrep dodatne olajšave za leto 2023.
 1. ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU DELA

 A.  Začasni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

Upravičenci do nadomestil:

 • delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgust 2023,
 • višja sila: nezmožnost prihoda na delo, nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali ter odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče,
 • nadomestilo plače 80 % (izplača delodajalec),
 • v treh dneh delovnih dneh od uveljavitve zakona oziroma v treh dneh od nastanka razloga mora obvestiti delodajalca o okoliščinah na nastanek višje sile.

Uveljavljanje pravice delodajalca do povračila nadomestila plače

 • v 15. dneh od uveljavitve tega zakona z vlogo v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma v 15. dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile;
 • priložiti je potrebno izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile;
 • zavod odloči v 15. dneh od prejema popolne vloge z odločbo.

Višina in izplačilo povračila izplačanih nadomestil plače

 • izplačana nadomestila Republika Slovenija povrne v celoti.

Obveznosti delodajalca

 • delavcem je potrebno izplačati neto in vsa obvezna socialna zavarovanja,
 • v času prejemanja povračila ne sme začeti postopka odpovedi,
 • ne more uveljavljati povračil v času teka odpovednega roka,
 • če je od 3. avgusta 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oziroma za leto 2023, o tem obvestiti Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30. dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti,
 • upravičenost do povračila nadomestila plač traja od 03.08.2023 – 31.12.2023.

 

B.  Začasni ukrep na področju plačane odsotnosti delavca
 • prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav;
 • prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti iz prejšnjega odstavka na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu;
 • izplačana nadomestila plac prostovoljcev iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija povrne v celoti.

 

C.  Začasni ukrep delnega povračila nadomestila place delavcem na začasnem čakanju na delo
 • pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 02. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav,
 • delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 03. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023 (Vlada lahko ukrep podaljša do 31.12.2023).
 • delodajalec delavca pisno napoti na čakanje na delo; pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače,
 • višina nadomestila 80 %,
 • povračilo nadomestila Republika Slovenija zagotovi v višini 80 % nadomestila in je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS (nadomestilo vključuje plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II),
 • delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri zavodu v 15. dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo oziroma, če se delavce napoti pred uveljavitvijo zakona se vlogo odda v 15. dneh od uveljavitve zakona.

Vlogi se priloži:

 • izjava, da zaradi posledic poplav ne more zagotavljati dela delavcem,
 • dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
 • izjavo, da je zaposlenim do dneva vložitve vloge izplačal plačo in vsa nadomestila plače.

Zavod odloči v 15. dneh. Če je od 03. avgusta 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oziroma za leto 2023, o tem obvestiti Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30. dneh po vročitvi odločbe skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

 

 1. ZAČASNI UKREP POMOČI ZA SAMOZAPOSLENE

Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba, ki je opravljala dejavnost najmanj od 01. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav v avgustu 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah v avgustu 2023, in sicer:

 • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (četudi ni zavarovan za polni zavarovalni čas oziroma polni mesec).

Pomoč za samozaposlene znaša 1.200 eurov na mesec za avgust, september, oktober, november in december.

Za izplačilo pomoči za samozaposlene upravičenec iz prejšnjega člena preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo ZOPNN-F uporaba od 11.08.2023 naprej opredeljuje prejšnji člen, in da zaradi posledic poplav avgustu 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Izjava upravičenca, da zaradi posledic poplav v avgustu 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja.

Šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav v avgustu 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023 upadli za več kot 50 % glede na leto 2022. Ce ni posloval v celotnem letu 2022 oziroma 2023, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023 znižali za več kot 50 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022. Če v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplave v avgustu 2023 znižali za več kot 50 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

 

 1. ZAČASNI UKREP SOLIDARNOSTNA POMOČ

Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja.

Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje. Znesek enkratne solidarnostne pomoči se v delu, ki presega znesek 10.000 eurov, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

 1. ZAČASNI UKREP DODATNE OLAJŠAVE ZA LETO 2023

Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (primeroma d.o.o./d.d.) in zavezanec po ZDoh-2, ki dosega dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 oziroma po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2, uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Za znesek iz prejšnjega odstavka se šteje znesek vseh plačil do 31. decembra 2023 na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije.

Sorodne objave

Novice