NE POZABITE VPISATI DEJANSKE LASTNIKE V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

NE POZABITE VPISATI DEJANSKE LASTNIKE V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL) dejanske lastnike. Izjeme so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je družbenik fizična oseba in hkrati njen edini zastopnik, in gospodarske družbe, katere delnice kotirajo na borzi.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta z poslovnim deležem večjim od 25% oziroma fizična oseba, ki poslovni subjekt nadzira ali jo kako drugače obvladuje.

V RDL se vpišejo podatki o:

  • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
  • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),

Vnos podatkov o dejanskih lastnikih lahko izvede zastopnik poslovnega subjekta, če je kot uporabnik prijavljen na spletnem portal Ajpes in ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Za vnos pa lahko pooblasti pooblaščenca, tudi računovodski servis.

Rok za vpis je 19.1.2018, aplikacija za vpis je na voljo na spletni strani Ajpes od 11.12.2017.

Globe za neporočanje so zelo visoke. Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe. Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Pri pripravi podatkov o dejanskih lastnikih in vnosom v Register dejanskih lastnikov na spletni strani Ajpes vam lahko pomagamo tudi mi. Sporočite, če želite našo pomoč. Rok za vpis se izteče že čez en mesec.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice