NOVA PRAVILA PRI RAČUNANJU UPADA PRIHODKOV PRI UKREPIH ČAKANJA NA DELO IN TEMELJNEGA DOHODKA

NOVA PRAVILA PRI RAČUNANJU UPADA PRIHODKOV PRI UKREPIH ČAKANJA NA DELO IN TEMELJNEGA DOHODKA

V Uradnem listu z dne 14. 4. 2021 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov pri ukrepih čakanja na delo in temeljnega dohodka. Pravilnik prinaša nova kriterija za ugotavljanje upada prihodkov in sicer izračun upada glede na povprečno število zaposlenih in upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. Spremenjen pravilnik je odprl veliko vprašanj, vendar  FURS in MF do sedaj še nista izdala uradnih pojasnil.

Pravilnik velja le za ukrep čakanja na delo in temeljni dohodek po PKP3, PKP4 in PKP5 torej za obdobje od 1.6.2020 do 31.1.2021. Nova kriterija se NE uporabljata za izračun upada prihodkov po PKP 2 (obdobje 13. 3. – 31. 5. 2020) za ukrep čakanja na delo in oprostitev plačila prispevkov v zvezi s čakanjem na delo ter ukrep temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene. Zahtevan upad prihodkov v tem obdobju je več kot 10%, pri čemer primerjamo prihodke podjetja v letu 2020 napram 2019.

Zavezanci, ki so oddali vlogo za vračilo pomoči in dosegajo zadosten upad po novih kriterijih, vlogo za vračilo umaknejo (na opis postopka FURSa še čakamo).

Izračun upada prihodkov glede na povprečno število zaposlenih

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati, v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na povprečno število zaposlenih.

Med prihodke se vštevajo čisti prihodke od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodenja (IPI AOP 110) in nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo;

Povprečno število zaposlenih se izračuna za posamezno obdobje na dve decimalki na način, da se število delovnih ur v breme delodajalca deli s številom možnih delovnih ur. V delovne ure se vključijo tudi ure za katere so delodajalci prejeli nadomestilo plače (čakanje na delo, skrajšan delovni čas, bolniška odsotnost, ipd …).

Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 se upad izračuna:

-za pravne osebe – prihodki/povprečno število zaposlenih

-za fizične osebe – prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1)

Če niso poslovali v 2019

po ZIUOOPE in ZIUPDV: prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 12. 3. 2020

– po ZZUOOP: prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/povprečno število zaposlenih v letu 2020 do 31. 8. 2020

Izračun upada prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč

Zavezancem pomoči ne bo potrebno vračati v kolikor bodo izkazali zadosten upad prihodkov glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč. Kot vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč  se upošteva vrednost iz bilance stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.

Če so zavezanci poslovali v letu 2019 in 2020 se upad izračuna na način

prihodki/(vrednost OS, brez zemljišč +1)

Če niso poslovali v 2019:

po ZIUOOPE in ZIUPDV: prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 12.3.2020 + 1

-po ZZUOOP: prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020/vrednost OS, brez zemljišč na dan 31. 8. 2020 + 1

 

 

 

Sorodne objave

Novice