Nova pravila za izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju s 1.1.2015

Nova pravila za izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju s 1.1.2015

V predlogu sprememb Zakona o davčnem postopku so določena nova pravila za izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju za katere pričakujemo, da bodo sprejete in bodo stopile v veljavo  z novim letom. V primeru neupoštevanja določil zakona so predvidene visoke globe.

Kakšna so nova pravila za izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju?

Zavezanci za davek, ki ročno izdajajo račune, bodo morali uporabljati račune iz vezane knjige računov, ki jo bo izdal davčni organ ali druga pooblaščena organizacija (reprezentativno združenje). Vezana knjiga računov bo vsebovala določeno število v knjigo vezanih računov, ki bodo predhodno natisnjeni, oštevilčeni in evidentirani pri davčnem organu. Davčni organ bo o izdanih vezanih knjigah računov vodil evidenco po posameznem prejemniku. Na ta način bo zagotovljena večja sledljivost pri ročno napisanih računih.

Kakšen je način izdajanja računov pri uporabnikih računalniških programov v primeru okvare programov?

Vezano knjigo računov, izdano s strani davčnega organa, bo moral uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko bo ročno izdal račun, ker ne bo mogel uporabiti računalniškega programa in elektronske naprave zaradi okvare ali zaradi izpada električne energije.

Katere so izjeme pri izdaji ročno izpisanih računov?

Še naprej bodo veljale izjeme od obveznosti izdajanja računa, ki veljajo že po veljavnem zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost. Izjeme bodo veljale za kmete pavšaliste, ki dobavljajo kmetijske in gozdarske pridelke in storitve neposredno končnemu potrošniku, pri prodaji vozovnic, kart, žetonov v potniškem prometu, znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu, pri prodaji iz avtomatov,…

Kakšne globe predvideva nov zakon?

Z globo od 800 do 10.000 evrov se bo kaznoval za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 30.000 evrov pa pravna oseba, če ne bosta  izdala računa z uporabo računa iz vezane knjige računov. Dodatno bo lahko oglobljena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Sorodne objave

Novice