NOVE OMEJIVE ZA PRIDOBITEV STATUSA S.P.

NOVE OMEJIVE ZA PRIDOBITEV STATUSA S.P.

Od 1. januarja 2016 dalje bo zaradi novih dodatnih omejitev za pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) pred vpisom v Poslovni register Slovenije potrebno dodatno preverjanje vlog. S.p. ne bo mogla pridobiti oseba:

  • ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam),
  • če so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam) objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%,
  • če je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
  • če je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno.

Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki že velja, ostane enaka tudi po 1.1.2016.

Prve tri omejitve se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev zaradi pravnomočne odločbe Inšpektorata RS za delo ali FURS in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije.

Sorodne objave

Novice