Novela ZDDPO-2S

Novela ZDDPO-2S

Novela ZDDPO-2S

V Uradnem listu RS, št. 172/21 z dne, 29. 10. 2021 je bila objavljena sprememba in dopolnitev Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki prinaša nekatere spremembe pri priznavanju stroškov in koriščenju olajšav ter ureja hibridna neskladja.

Ukrepi, povezani z državami ali jurisdikcijami na seznamu

Dodan je 8.a člen ZDDPO-2, ki napotuje na seznam držav, ki jih je potrebno upoštevati, ko ugotavljamo obratno hibridno neskladje, določeno v novem 67.n člen. Uporabljata se dva seznama, in sicer:

 • seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %, pri čemer to niso države članice EU, in minister, pristojen za finance, takšno državo uvrsti na seznam, pri čemer pa na seznamu lahko ni nobene države, ki ga Ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije objavljata na svojih spletnih straneh Seznam_drzav_FURS,
 • seznam Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, objavljen v Uradnem listu Evropske unije, na voljo je tudi na povezavi Seznam_drzav_z_jurisdikcijami.

 

Rezervacije

Spremembo 20. člena ZDDPO-2 se od 1. januarja 2022 dalje pri oblikovanju rezervacij prizna odhodek v obračunanem znesku. Priznane so v višini 50 %, in sicer pri oblikovanju rezervacij za:

 • dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev,
 • reorganizacijo,
 • pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
 • za pokojnine,
 • jubilejne nagrade in
 • za odpravnine ob upokojitvi.

Rezervacije, oblikovane iz naslova pokojnine, jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, se s predhodnimi določbami priznajo kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.

Odpis terjatev

Do sedaj je bil odpis terjatev priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopki ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Nova določba priznava odpis terjatev kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma v stečajnem postopku.

Delno priznani odhodki

Stroški reprezentance (pogostitve zabava ter darila ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji) in stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja funkcijo nadzora se davčno priznajo v višini 60 % (prej 50 %).

Amortizacija za sredstva vzeta v najem

Za sredstva, ki so vzeta v najem, se po novem uporablja najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema sredstva.

Olajšave za zaposlovanje

Zavezanec, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače in največ v višini davčne osnove, če na novo zaposli osebo:

 • mlajšo od 29 let ali
 • starejšo od 55 let ali
 • v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve,

Pogoj je, da oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi.

Če zavezanec zaposli osebo, mlajšo od 25 let in je to njena prva zaposlitev, lahko koristi olajšavo v višini 55 % plače osebe in največ v višini davčne osnove.

Olajšava za zaposlovanje mlajših od 29 let in starejših od 55 let se izključuje z olajšavo za zaposlovanje oseb v poklicu, za katerega na trgu dela ni iskalcev zaposlitve. Prav tako se olajšava za zaposlitev mlajših od 25 let izključuje z drugimi olajšavami za zaposlovanje, kot rudi z olajšavo za zaposlovanje invalidov.

Poklici v primanjkljaju so poklici, ki bodo objavljeni na seznamu poklicev v primanjkljaju. Seznam poklicev bo opredeljen v posebnem pravilniku in objavljen vsaj vsaki dve leti enkrat.

Olajšava za vlaganje v digitalni in zeleni prehod

Višina olajšave znaša 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, in do višine davčne osnove.

Sem sodijo vlaganja v:

 • računalništvo v oblaku,
 • umetno inteligenco in velepodatke,
 • okoljsko prijazne tehnologije,
 • čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport,
 • razogljičenje energijskega sektorja,
 • energijsko učinkovitost stavb in
 • v uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Olajšava se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj in olajšavo za investiranje.

Olajšava se ne more uveljavljati za del investiranja, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo sredstva naravo nepovratnih sredstev.

 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (do sedaj 20 %) za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Olajšava za donacije

Donacije po 59. členu ZDDPO-2, ki vključujejo tudi donacije za športne namene, so priznane kot olajšava v višini 1 % (prej 0,3 %) obdavčenega prihodka. Izjema so donacije za vrhunski šport, ki so priznane do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

 

 

Sorodne objave

Novice