Novela ZDoh-2Z

Novela ZDoh-2Z

Novela ZDoh-2Z

V Uradnem listu št. 39/2022 je 11. 3. 2022 bila objavljena Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z). V nadaljevanju navajamo spremembe, ki se uporabljajo od 1. januarja 2022

Družinske pokojnine

Družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so oproščene plačila dohodnine.

Izplačila iz šolskega sklada

Dohodnina se ne plača za izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

Boniteta pri dohodkih iz zaposlitve

 1. Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je vrednost bonitete nič.
 2. Če delodajalec (gospodarska družba) delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev v tej gospodarski družbi ali tej družbi nadrejeni družbi, je vrednost bonitete 65 % vrednosti, ki se določi po splošnem pravilu iz prvega odstavka 43. člena, in sicer pod pogojem, da je delovno razmerje do dneva izvršitve pravice trajalo več kot eno leto in da se za to boniteto ne uveljavlja ugodnosti v zvezi s plačilom za poslovno uspešnost po 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

Odpravnine in plačila za poslovno uspešnost

Odpravnina

Spremenjeni sta 9. in 11. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 tako, da se enako obravnava tudi odpravnina po drugih zakonih (ne zgolj po ZDR-1), katerih razlogi za odpoved oziroma prenehanje pogodbe o zaposlitvi so primerljivi z razlogi v ZDR-1.

Poslovna uspešnost

Plačilo je še vedno vezano na kriterij poslovne uspešnosti, vendar se ne obravnava več kot del plače za poslovno uspešnost po ZDR-1.

Ohranja se pogoj, da je pravica do izplačila opredeljena v kolektivni pogodbi oziroma v splošnem aktu delodajalca.

Odpravlja se tudi pogoj enkratnega izplačila plačila za poslovno uspešnost v davčnem letu.

Spreminja se višina neobdavčenega dela, in sicer se upošteva, kar je za zavezanca ugodneje, do višine:

 • 100 % povprečne mesečne plače (PP) zaposlenih v Sloveniji, oziroma
 • 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu.

Prispevki za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca. Izvzem se upošteva že pri izpolnjevanju davčnega obračun za leto 2021.

Olajšava za zaposlovanje in nova olajšava za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič

Zaposlovanje oseb s poklici, za katere na trgu ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev

Višina olajšave je določena v višini 45 % plače osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

Zaposlovanje mlajših od 25 let, ki se prvič zaposlujejo

Višina olajšave je določena v višini 55% plače osebe.

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, določi poklice, za katere na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve in se zanje lahko uveljavlja olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve.

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko koristi olajšavo v višini 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

 Olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod

Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:

 • računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
 • okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Olajšave za donacije in olajšava za donacije izvajalcem programov vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport

Višina olajšave po novem znaša 1 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu.

Višji znesek olajšave se lahko uveljavlja, poleg za kulturne namene in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, še za športne namene.

Uvaja se dodatna, posebna olajšava za podporo vrhunskemu športu, in sicer v višini 3,8 % obdavčljive prihodka davčnega obdobja zavezanca. Ta nova olajšava se lahko uveljavlja za izplačila za vse izvajalce programa vrhunskega športa. Olajšava se lahko uveljavlja tudi za prejemnike (izvajalce vrhunskega športa), ki niso t. i. nepridobitne organizacije.

Odstotek normiranih stroškov pri  ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in davčna stopnja

Odstotek priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem znaša 10 % dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.

 

Stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem  je 15 %.

Dohodek iz kapitala: obresti, dividende in dobiček iz kapitala

Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe ni več obdavčena.

Dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 15 letih imetništva.

Stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (tj. od obresti, dividend in dobička iz kapitala).

 1. do dopolnjenih petih let imetništva kapitala: 25 %
 2. po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 20 %
 3. po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala: 15 %

Letna davčna osnova

Zavezanec se lahko odloči, da se njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino sintetično, tj. skupaj z vsemi dohodki fizičnih oseb, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav.

Zavezanec se ne more odločiti, da se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma dohodki iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel, obdavčijo z dohodnino sintetično, drugi pa ostanejo obdavčeni z dohodnino po proporcionalni stopnji kot končnim davkom.

Ta način lahko zaveznec uveljavlja od odmernega leta 2022 dalje, za odmero, ki se bo izvajala v letu 2023 in naprej.

Na novo se ureja način vključitve v letno davčno osnovo za plačila za poslovno uspešnost za primere, ko se bo neobdavčena višina določala z upoštevanjem višine povprečne mesečne plače delavca.

Splošna olajšava

Splošna olajšava se postopoma zvišuje na 7.500 evrov letno.

Prehodne določbe:

 • za davčno leto 2022 splošna olajšava znaša 4.500 evrov,
 • za davčno leto 2023 splošna olajšava znaša 5.500 evrov,
 • za davčno leto 2024 splošna olajšava znaša 6.500 evrov,
 • od davčnega leta 2025 dalje splošna olajšava znaša 7.500 evrov.

Olajšava za starejše in olajšava za prostovoljno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči

Letna olajšava 1.500 evrov se uvaja za

 • rezidente po dopolnjenem 70. letu starosti,
 • rezidente, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

Navedeni olajšavi se bosta lahko upoštevali že med letom pri izračunu akontacije dohodnine.

Olajšava za status dijaka ali študenta

Za rezidente, ki se izobražujejo in imajo status študenta do dopolnjenega 26. leta starosti, se prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, odpravlja določanje višine olajšave z vezavo na splošno olajšavo.

Olajšava znaša 3.500 evrov in se ne spreminja.

Lestvica za odmero dohodnine

Stopnja dohodnine v najvišjem razredu je 45 %.

Možnost spremembe stopnje akontacije dohodnine od pokojnine oziroma  poklicne pokojnine, ki jo izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec

Rezidentu se lahko izračuna akontacija dohodnine od dohodka, ki ga izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec:

 • po stopnji, ki je višja od 25 % (največ do 45 %),
 • po stopnji, ki je nižja od 25 % (najmanj 1 %),
 • se akontacija dohodnine ne izračuna in ne plača.

O tem se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da akontacija dohodnine ni ustrezna glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.

Več

Sorodne objave

Novice