OBRAZEC ZA PRIDOBITEV POMOČI ZA IZVEDBO ANTIGENSKIH HITRIH TESTOV MORATE ODDATI DO 30.1.2021

OBRAZEC ZA PRIDOBITEV POMOČI ZA IZVEDBO ANTIGENSKIH HITRIH TESTOV MORATE ODDATI DO 30.1.2021

Pravne ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, lahko uveljavljate povračilo sredstev za izvedo antigenskih hitrih testov. Višina povračila je 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge. Obrazec za pridobitev pomoči za izvedbo hitrih testov se vloži preko informacijskega sistema eDavki najkasneje do 30.1.2021.

Osnovne informacije o pridobitvi pomoči najdete v naši novici »Država bo vrnila sredstva za izvedbo antigenskih hitrih testov«. FURS je včeraj podala dodatna pojasnila glede samega načina izvajanja hitrih testov.

Sofinancira se izvedba hitrih testov, kar lahko zajema le nakup hitrih testov ali tudi celotno storitev. Hitre teste morajo opraviti izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa lahko opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so lahko javni in zasebni (več o pogojih je navedeno na spletni strani: https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/). Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti (javni in zasebni) – na primarni, sekundarni in terciarni ravni – morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Zakon ne določa časa porabe sredstev oz. izvedbe testiranj – hitri testi so lahko izvedeni že v času od uveljavitve zakona (31. 12. 2020) do oddaje izjave, lahko pa se izvajajo tudi kasneje.

Če bo delodajalec uveljavil pomoč za izvedbo hitrih testov, in naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za izvedbo hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev izvaja FURS. Pri oddaji izjave preverja le število zaposlenih na dan oddaje vloge. Naknadno pa bo v nadzoru preverjal namensko porabo sredstev (izvedeno testiranje s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti – račun, potrdilo o plačilu, ipd). Ministrstvo za zdravje priporoča, da podjetje od izvajalcev testiranja zahteva vnos podatka o rezultatu testiranja v Centralni register podatkov o pacientu, do katerega lahko dostopajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Sorodne objave

Novice