OBVEZNA SESTAVINA DOPISOV JE TUDI MATIČNA ŠTEVILKA

OBVEZNA SESTAVINA DOPISOV JE TUDI MATIČNA ŠTEVILKA

Vsi dopisi, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo po novem vsebovati matično številko podjetja. Dopisi morajo tako vsebovati celotno firmo, sedež družbe, registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matično številko družbe, ni pa več treba navajati številke vpisa v poslovni register. Pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Samostojni podjetnik mora na svojih dopisih navesti firmo, sedež ter matično številko. Na dopisih, ki jih podjetnik pošilja v okviru obstoječih poslovnih stikov, mora navesti le firmo in sedež.

Kot dopis, ki ga družba ali samostojni podjetnik pošlje naslovniku, se šteje tudi naročilnica.

Sorodne objave

Novice