OBVEZNOST POROČANJA O ČEZMEJNIH ARANŽMAJIH

OBVEZNOST POROČANJA O ČEZMEJNIH ARANŽMAJIH

Vsi, ki opravljate čezmejne posle v tujini in vam ti znižujejo davčne obveznosti v Sloveniji, boste morali o tem poročati finančni upravi. Poročali se bodo vsi aranžmaji sprejeti po 25.6.2018. Prvo poročanje naj bi se zaradi epidemije Covid 19 prestavilo iz 1.7.2020 na leto 2021, še vedno pa čakamo na sprejetje zakona. Preverite kakšne bodo vaše obveznosti ter kako se lahko pripravite na poročanje.

Opredelitev čezmejnih aranžmajev

Čezmejni aranžma vključuje kakršen koli dogovor, shemo, transakcijo ali serijo transakcij, katerih namen je agresivno davčno načrtovanja z namenom izogiba davka v posamezni državi in zadeva več kot eno državo članice EU ali državo članico EU in tretjo državo. Vključuje zlasti ustvarjanje, pripis, pridobitev ali prenos dohodka, premoženja ali pravice, ki izvirajo iz dohodka. Agresivno davčno načrtovanje izkorišča tehnične podrobnosti davčnega sistema ali neskladja med dvema ali več davčnimi sistemi z namenom zmanjševanja davčne obveznosti.

Zakonodaja aranžmaje potencialno agresivnega davčnega načrtovanja zajame s seznamom značilnosti in elementov transakcij, ki močno kažejo na izogibanje davkom ali davčno zlorabo. Ti znaki so opredeljeni kot prepoznavne značilnosti (angl. Hallmarks). Prepoznavne značilnosti so razdeljene v 5 kategorij. Kategoriji A in B ter določeni elementi kategorije C bodo obvezni za poročanje, če bo izpolnjen tako imenovan »Test glavne koristi«. Pozitiven test pomeni, da je eden od glavnih namenov aranžmaja doseči davčno korist. Preostale kategorije bodo obvezni za poročanje že, če jih bo čezmejni aranžma vseboval.

Navajamo nekaj primerov prepoznavnih značilnosti :

 • Aranžma ima standardizirano dokumentacijo in/ali strukturo in je na voljo več kot enemu zadevnemu davčnemu zavezancu, ne da bi ga bilo treba bistveno prilagoditi za izvajanje.
 • Aranžma ima za posledico preoblikovanje dohodkov v kapital, darila ali druge kategorije prihodkov, ki so obdavčene po nižji stopnji ali oproščene davka.
 • Aranžma zajema pridobitev druge družbe, ki posluje z izgubo, in uporabo njenih izgub za zmanjšanje svoje davčne obveznosti,
 • Aranžma vključuje krožne transakcije, katerih rezultat je fiktivno trgovanje s sredstvi (round-tripping), in sicer z vključitvijo vmesnih subjektov brez druge primarne komercialne funkcije ali transakcij, ki se medsebojno izravnavajo ali izničujejo oziroma imajo druge podobne značilnosti.
 • Aranžma vključuje odbitna čezmejna plačila med dvema ali več povezanimi podjetji, kjer prejemnik ni rezident za davčne namene v nobeni davčni jurisdikciji ali je prejemnik v celoti oproščen davka oziroma zanj velja ugodnejši davčni režim

Kdo bo moral poročati o čezmejnih aranžmajih?

Skladno s slovensko zakonodajo glavno poročevalsko obveznost nosijo posredniki. Za posrednike se štejejo osebe, ki bodo čezmejne aranžmaje oblikovale, tržile, organizirale, jih dale na voljo za uporabo ali zgolj pri tem ponujale pomoč oziroma svetovanje. Sem sodijo predvsem davčni svetovalci in odvetniki.

Čeprav je dolžnost poročanja primarno naložena posrednikom, je lahko v nekaterih primerih tudi davčni zavezanec odgovoren za poročanje o takšnih čezmejnih aranžmajih. Do tega lahko pride, če davčni zavezanec sam:

 • interno oblikuje oziroma izvede aranžma,
 • prejme svetovanje s strani posrednika izven Evropske Unije oziroma
 • če  ga posrednik uradno obvesti o uporabi potencialne oprostitve iz naslova varovanja poklicne skrivnosti.

O čezmejnih aranžmajih se bo poročalo preko edavkov.

Rok za poročanje

Informacije o čezmejnih aranžmajih bo potrebno predložiti FURS v roku 30 dni od:

 • dneva po tem, ko je tržni aranžma na voljo za izvajanje,
 • dneva po tem, ko je posebej prilagojeni aranžma pripravljen za izvajanje, ali
 • dneva, ko se izvede kakršna koli aktivnost, ki kaže na namero o izvajanju aranžmaja ali pomeni začetek izvajanja aranžmaja, odvisno od tega, kaj nastopi

O prvih aranžmajih naj bi se začelo poročati s 1.julijem, v poročanje pa bodo zajeti vsi aranžmaji, kjer je bil prvi korak izvajanja že opravljen od 25. junija 2018 dalje. Zaradi velike motnje, ki jih pandemija COVID-19 povzročila pri delovanju številnih finančnih institucij in oseb, ki so dolžne poročati o čezmejnih aranžmaji, je predvidena odložitev rokov za poročanje o čezmejnih aranžmajih. Še vedno pa čakamo na spremembo zakona, ki bo roke prestavil. Vsi roki za poročanje in za izmenjavo podatkov v letu 2020, ki je prvo leto poročanja, se bodo tako zamaknili za šest mesecev, in sicer:

 • datum za poročanje o obstoječih čezmejnih aranžmajih (kjer prvi korak izveden med 25.6.2018 do 31.12.2020) z 31. avgusta 2020 na 28. februar 2021;

 

 • datum začetka 30-dnevnega obdobja za poročanje o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, s 1. julija 2020 na 1. januar 2021. To pomeni, da se bo moral aranžma, ki je na voljo 3.1.2021 poročati do 2.2.2021.

Kazni za neporočanje:

Posrednikom oziroma davčnim zavezancem bo lahko naložena kazen, če ne predložijo ali ne predložijo v predpisanem roku podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča oziroma ne obvestijo drugega posrednika ali zadevnega davčnega zavezanca o uporabi privilegija zaupnosti in o obveznosti poročanja. Kazni bodo odvisne tako od velikosti posrednika/davčnega zavezanca, kot tudi obsega same kršitve. Globe znašajo:

 • od 800 do 10.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike ter od 400 do 4.000 EUR za njihove odgovorne osebe;
 • od 1.200 do 15.000 EUR za pravne osebe ter od 600 do 4.000 EUR za njihove odgovorne osebe
 • 3.200 do 30.000 EUR, za pravne osebe, ki se po zakonu o gospodarskih družbah štejejo za srednje ali velike gospodarske družbe ter od 800 do 4.000 EUR za njihove odgovorne osebe.

Kako se lahko vaša družba pripravi na obveznosti poročanja 

Zakonodaja čedalje bolj zahteva, da družbe preverja vse dogovore, transakcije sprejete v podjetju, da bodo vedele če morajo o njih poročati. Če obstajajo dogovori oziroma transakcije speljane od 25.6.2018 dalje, ki bi jih potencialno morali poročati, predlagamo, da se obrnete na davčnega svetovalca. Le ta bo opravil pregled vaše načrtovane oz. implementirane transakcije oziroma dogovora ter vam svetoval, ali boste morali o tem poročati finančni upravi.

Sorodne objave

Novice