ODDAJATE NEPREMIČNINO? NE POZABITE POROČATI V ETN

ODDAJATE NEPREMIČNINO? NE POZABITE POROČATI V ETN

Pravne osebe in samostojni podjetniki so dolžni poročati Geodetski upravi RS o vseh najemnih poslih z nepremičninami in vseh prodajnih poslih z nepremičninami, pri katerih se je obračunal DDV. Poroča se preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih (aplikacija ETN).

Evidenca trga nepremičnin je večnamenska javna zbirka podatkov o sklenjenih nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb. Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene, določene z zakonom.

Da se evidenca trga nepremičnin lahko vodi, se mora od leta 2013 Geodetski upravi poročati o vseh nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. V Evidenco trga nepremičnin morajo zato poročati pravne osebe in samostojni podjetniki,

  • ki prodajo nepremičnino ali jo dajo v finančni najem (lizing) in je bil za nepremičnino obračunan DDV,
  • ki oddajajo v odplačni najem nepremičnino za najmanj 6 mesecev,
  • ki imajo v najemu nepremičnino, katerih najemodajalec je fizična oseba, in so jo vzeli v najem za najmanj 6 mesecev,

Poroča se le najemne posle, ki so sklenjeni za najmanj 6 mesecev. Pri najemnih poslih se poroča sklenitev posla, sklenitev dodatka k najemni pogodbi (aneksa) zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema ter tudi o predčasni prekinitvi najemne pogodbe. O najemih pa morajo poročati tudi najemniki, ki oddajajo nepremičnino v podnajem.

Poročati je potrebno do 15. v mesecu za posle in anekse, sklenjene v preteklem mesecu. Podatke o najemnih poslih se poroča preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih v ETN (aplikacija ETN). Povezava na spletno aplikacijo ETN je objavljena na spletnem portalu PROSTOR na podstrani »Evidenca trga nepremičnin«. Za uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA). Aplikacija zavezancem za poročanje v ETN omogoča pooblaščanje drugih oseb, tudi računovodskih servisov.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa visoke kazni za zavezance, ki zahtevanih podatkov o najemnih in prodajnih poslih ne posredujejo Geodetski upravi. Z globo od 1.000 do 10.000 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če v predpisanem roku ne pošlje podatkov v ETN. Z globo od 300 do 1.500 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma pravne osebe.

Sorodne objave

Novice