ODLOG PLAČILA DAVKOV IN PRISPEVKOV PO PKP6

ODLOG PLAČILA DAVKOV IN PRISPEVKOV PO PKP6

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6) določa milejše pogoje za odobritev odloga plačila oz. obročnega plačila davkov in prispevkov. Poslovni subjekt lahko zaprosi za odlog plačila davčnih obveznosti za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. V času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

Za katere davčne obveznosti lahko odložim plačilo oz. zaprosim za obročno plačilo?

Odlog oziroma obročno plačilo je mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj) in tudi za prispevke. Odlog in obročno plačilo je tako mogoče za plačilo poračuna davka na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, trošarine, inšpekcijske odločbe, prispevke za socialno varnost.

Oddaja vloge za odlog oz. obročno plačilo

Poslovni subjekt odda vlogo preko eDavkov kot LASTNI DOKUMENT (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko elektronske pošte, na finančni urad, pri katerem je zavezanec vpisan v davčni register.   Obrazec je objavljen na spletni strani eDavkov:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po

Zavezanec mora v vlogi navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, iz katerih izhaja izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19 (npr. sklicuje se lahko na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, izgubo naročil, odpovedi pogodb poslovnih partnerjev, onemogočeno delovanje na tujem in domačem trgu, motena oz. prekinjena dobava surovin, ustavitev projektov, itd.).

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času, obljubljajo, da se bodo potrudili, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge. Zavezanec bo odločbo prejel z osebno vročitvijo, elektronsko preko sistema eDavki.

Ukrep velja do 31. decembra 2020, pri čemer ga lahko vlada podaljša še za obdobje 6 mesecev.

Ali se plačilo obveznosti ustrezno zavaruje?

Če FURS se na podlagi podatkov iz uradnih evidenc oziroma drugih podatkov o zavezancu utemeljeno pričakuje, da bo plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo, lahko zahteva, da se plačilo odloženih obveznosti zavaruje s predložitvijo ustreznega instrumenta zavarovanja (npr. bančna garancija, garantno pismo zavarovalnice, cirkulirani certificirani ček, avalirana menica, gotovinski polog) ali z vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Kakšne so posledice, če zavezanec obroka ne plača pravočasno?

V primeru zamude pri plačilu posameznega obroka z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. V tem primeru je zavezanec dolžan plačati zamudne obresti od neplačanega zneska davčnih obveznosti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri.

Ali je v izredne razmere vključeno obdobje oktober 2020 oz. za katera obdobja bo veljal obrazec za odlog ali obročno plačilo zaradi izrednih razmer?

Zavezanci, poslovni subjekti, lahko vlogo za odlog oz. obročno plačilo po novem obrazcu vložijo tudi za davke, ki so zapadli v plačilo oktobra 2020. Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusa in če gre za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (DDV, DDPO itd.).

Ali lahko davčni zavezanec, ki mu je že bil odobren odlog ali obročno plačilo po 102. členu ZDavP-2, in izpolnjuje tudi pogoje za odlog ali obročno plačilo po PKP6 (dokazano je izgubil sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije) zaprosi za plačilno ugodnost po PKP6?

Za odobritev plačilne ugodnosti (odloga ali obročnega plačila) po PKP6 bo moral davčni zavezanec izkazati izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Ob izpolnjenosti tega pogoja lahko zaprosi za odlog ali obročno plačilo tudi za davčne obveznosti, za katere mu je predhodno že bilo odobreno obročno plačilo ali odlog plačila po 102. členu ZDavP-2.

Sorodne objave

Novice