ODREJENA KARANTENA ALI VIŠJA SILA ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROK

ODREJENA KARANTENA ALI VIŠJA SILA ZARADI OBVEZNOSTI VARSTVA OTROK

V soboto, 24. oktobra, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki omogoča oddajo vloge za povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene od začetka oktobra ter iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok od začetka septembra.

 Zakon ureja dve vrsti povračil nadomestil, in sicer:

 • povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene  

Delavec, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela (zaradi tesnega stika z okuženo osebo ali prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo), je upravičen do nadomestila plače. Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavca, ki mu je bila odrejena karantena.

 • povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva

Delavec, eden od staršev ali skrbnik, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoli­ščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali druge ustanove, je upravičen do nadomestila plače. V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca. Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila iz­plačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva.

VIŠINA NADOMESTILA PLAČE

Karantena zaposlenega:

 • delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali oranžnem seznamu, in mu je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji odrejena karantena, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove
 • delavec, ki mu je bila odrejena karantena po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela, ima pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove
 • delavec, ki mu je bila odrejena karantena po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in mu je bila zaradi tega odrejena karantena, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal
 • delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v primeru odhoda zaradi naslednjih osebnih okoliščin (v teh primerih je višina nadomestila 50 % osnove vendar ne manj kot 70 % minimalne plače):
  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj),
  • rojstva otroka,
  • vabila na sodišče.

Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca, da je v karanteni, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena ter v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.

Višja sila:

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ima pravico do nadomestila plače v višini 80% osnove.

Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca.

ODDAJA VLOGE NA ZRSZ

Vlogo za povračilo nadomestila plače delodajalec odda elektronsko na ZRSZ, na Portalu za delodajalce. Delodajalec je upravičen do povračila celotnega izplačanega nadomestila plače, ki ga uveljavlja:

 • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene v obdobju od 1. 10. 2020 dalje ne morejo opravljati dela oz. se jim ne more organizirati dela na domu ali
 • za zaposlene, ki v obdobju od 1. 9. 2020 dalje ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko delodajalec uveljavlja le za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega.

Vlogo mora delodajalec oddati najkasneje v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega (zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok). Pozor, če so bili zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo novega zakona, mora delodajalec predložiti vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020. Vlogo za vse primere odrejene karantene, ko je odločba izdana do 31. decembra 2020, lahko delodajalec vloži do 31. decembra 2020.

Pri karanteni delavca mora delodajalec vlogi priložiti odločbo o odreditvi karantene, izjavo o obstoju posebnih okoliščin v primeru prihoda z območja z visokim tveganjem in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu. Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok mora delodajalec priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Poglejte si primer izjave. ZRSZ obvešča, da naj delodajalec vlogo predloži v roku, tudi če odločbe o karanteni še ne bo prejel. Slednjo bo lahko poslal naknadno in tako dopolnil vlogo.

26-102020

Sorodne objave

Novice