OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (R&R)

OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (R&R)

Podjetja, ki izvajajo raziskovalno – razvojne projekte, lahko sredstva, ki ji vlagajo v ta namen, uveljavljajo kot 100% davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb (ali davka od dohodka iz dejavnosti). To pomeni, da podjetje, ki je v letu 2014 v raziskovalno-razvojne projekte vložil 10.000 EUR, lahko ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo in ta znesek odšteje od dobička, ki je predmet obdavčitve.

Olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in na tej podlagi izdani Pravilnik o  uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Navedeni pravilnik ureja način uveljavljanja davčnih olajšav, podrobneje opredeljuje vrste vlaganj, ki veljajo za vlaganja v raziskave in razvoj in določa obrazec za uveljavljanje teh davčnih olajšav.

Opredelitev R&R dejavnosti 

R&R obsega kreativno delo, ki se v podjetju izvaja sistematično, s ciljem povečanja znanja posameznika oziroma družbe kot celote in uporabo tega znanja za kreiranje novih proizvodov, procesov in storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Osnovno merilo za razločevanje R&R od drugih dejavnosti je, da mora biti v R&R prisoten pomemben element novosti. To pomeni, da rešitev določenega problema ni razvidna nekomu, ki pozna osnovni obseg splošnega znanja in tehnik na zadevnem področju.

Vsi inovacijski projekti, ki se izvajajo v podjetju, ne sodijo v raziskovalno razvojno (R&R) dejavnost. Med R&R dejavnost ne sodijo:

 • postopki in tehnične priprave za uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov, ki jih drugje še ni,
 • dejavnosti za uvajanje novega ali bistveno izboljšanega izdelka ali storitve, vključno z raziskavo trga in oglaševanjem ob lansiranju,
 • usposabljanje osebja za razvoj in/ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov,
 • pridobitev izpopolnjenih strojev, opreme in računalniške opreme ali programske opreme za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov,
 • nakup ali pridobitev licence za patente in nepatentirane izume, strokovnega znanja in izkušenj in drugih vrst znanja od drugih podjetij ali organizacij.

Kot pomemben pripomoček pri definiciji R&R dejavnosti je OECD Frascati Manual 2002. Navedeno gradivo uporablja kot osnovo za določanje R&R dejavnosti tudi FURS in tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Povezava na omenjeni priročnik je naslednja: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf

Brez poslovnega načrta projekta ni davčne olajšave

Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se prizna ob pogoju, da so vlaganja v raziskave in razvoj, ki se lahko kvalificirajo za olajšavo, poprej opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in to podrobno in tako, da je možno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom oziroma razvojnim programom.

Oblika oziroma posebni obrazec za izdelavo projektne dokumentacije ni posebej predpisana, minimalne zahteve glede vsebine poslovnega načrta, posebnega razvojnega projekta oziroma programa pa so navedene v Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav v raziskave in razvoj. Poslovnega načrta ni potrebno predložiti neposredno ob predložitvi davčnega obračuna, temveč v davčnem postopku na zahtevo davčnega organa. Ob oddaji davčnega obračuna se odda le obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav v R&R, kjer se navede višina vlaganj v R&R.

Upravičeni stroški projekta – kaj lahko uveljavljate kot olajšavo

Kot vlaganje v raziskave in razvoj za namene davčne olajšave štejejo:

– notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;

– nakup raziskovalno-razvojnih storitev.

Notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca so tiste dejavnosti, ki jih zavezanec izvaja v lastni režiji, torej z lastnimi zaposlenimi. Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca vključujejo:

 • stroške dela oseb, ki delajo na raziskovalno-razvojnih projektih,
 • nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
 • materialne stroške, povezane z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost,
 • stroške izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalno-razvojnih projektov v podjetju,
 • stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalno-razvojnih dejavnosti zavezanca.

Kot nakup raziskovalno-razvojnih storitev se štejejo storitve vseh tretjih oseb, ki so namenjene raziskovalno-razvojni dejavnosti. Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev vključujejo stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu, in stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, registriranimi za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.

Med vlaganja v R&R se ne štejejo nakupi licenc (tudi licenc za računalniške programe).

R&R dejavnost na področju programske opreme

OECD Frascati Manual 2002, svetovna referenca za definiranje R&R dejavnosti, na področju programske opreme navaja, da je tovrstni projekt R&R dejavnost, če  je njegovo dokončanje odvisno od znanstvenega ali tehnološkega napredka, namen projekta pa mora biti sistematično razreševanje znanstvene ali tehnološke nejasnosti.

Priročnik določa tudi bolj natančne navedbe take, s programsko opremo povezane dejavnosti rutinskega značaja, ki ne vključujejo znanstvenega in/ali tehnološkega napredka ali razreševanje tehnoloških nejasnosti, in se zato ne uvrstijo med R&R dejavnost. Primeri so:

 • Programska oprema za poslovno uporabo ter razvoj informacijskega sistema z uporabo znanih metod ter obstoječih programskih orodij.
 • Podpora obstoječim sistemom.
 • Pretvarjanje in/ali prevajanje programskih jezikov.
 • Dodajanje uporabniške funkcionalnosti uporabnim programom.
 • Odpravljanje napak v sistemih.
 • Prilagoditev obstoječe programske opreme.
 • Priprava uporabniške dokumentacije.

Primeri s programsko opremo povezanih storitev, ki se uvrščajo v R&R dejavnost:

 • Razvoj informacijske tehnologije na ravni operacijskih sistemov, programskih jezikov, upravljanja s podatki, komunikacijsko programsko opremo in razvoj programske opreme in orodij.
 • Razvoj internetne tehnologije.
 • Raziskave metod načrtovanja, uvajanja in vzdrževanja programske opreme.
 • Razvoj programske opreme, ki proizvaja napredek v splošnih pristopih za zajemanje, prenos, shranjevanje, priklic ali prikazovanje informacij.
 • Razvoj na področju programskih orodij in tehnologij na specializiranih področjih računalništva (obdelava slik, geografska predstavitev podatkov….).

Sorodne objave

Novice