POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6), predvideva pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober – december 2020 za vse poslovne subjekte, ki ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19. Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17.12.2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31.12.2020, FURS bo pomoč nakazal do 20.1.2021.

Kdo je upravičenec do pomoči?

Do ukrepa so upravičene pravne ali fizične osebe, ki so:

 • registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020 in
 • imajo na dan uveljavitve zakona 28.11.2020
  • vsaj enega zaposlenega ali
  • samozaposlenega, ki je vključen v zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali
  • družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in vključen v zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 • se na dan 31. 12. 2019 ne štejejo za podjetje v težavah v smislu Uredbe 651/2014/EU in
 • zagotavljajo, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70%, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji

Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči?

Pravna ali fizična oseba je upravičena do pomoči, če

 • ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19,
 • bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30% glede na enako obdobje leta 2019.

Pomoč se lahko dodeli za upravičeno obdobje, ki je obdobje od 1. oktobra 2020 do 31 decembra 2020.

Kakšna je višina pomoči?

Višina fiksnih stroškov je vezana na upad prihodkov od prodaje. Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30% do vključno 70% pripada mesečno 0,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 ( oz. 1,8% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 za 3 mesece).
 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70% pripada mesečno 1,2% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 (oz. 3,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 za 3 mesece).

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Višina pomoči ne sme biti višja od:

 • 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje),
 • 70% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma ,
 • 90% neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,
 • 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019. Podrobnejše informacije so v ZIUOPDVE.

Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Oddaja vloge in nakazilo

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020. Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Vračilo subvencije zaradi neizpolnjevanja pogojev

Upravičenec, ki bo uveljavil in prejel pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in bo naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, mora o tem obvestiti FURS najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oz. DohDej (do 31.3.20201) in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Sorodne objave

Novice