POOSTREN NADZOR NAD POROČANJEM O SKLENJENIH KUPOPRODAJNIH IN NAJEMNIH POSLIH V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN

POOSTREN NADZOR NAD POROČANJEM O SKLENJENIH KUPOPRODAJNIH IN NAJEMNIH POSLIH V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN

Lastniki nepremičnin morajo v evidenco trga nepremičnin (ETN) poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost  in o  najemnih poslih s stavbami in deli stavb. Najemne posle se mora poročati v vseh primerih, ne glede na to ali je DDV obračunan ali ne, oziroma ali je lastnik nepremičnine pravna ali fizična oseba. Zakonski rok za poročanje je do 15. dne v mesecu, za posle sklenjene v preteklem mesecu. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s poročanjem v ETN so na voljo tukaj.

 
Ker mnogo najemodajalcev oz. prodajalcev nepremičnin v ETN ne poroča, poroča z velikim zamikom, ali pa je poročanje opustilo, Geodetska uprava sporoča, da bo v letu 2016 poostrila nadzor nad poročanjem in kršitve ustrezno sankcionirala. Za opustitev oziroma nepravočasno poročanje zakonodaja predvideva denarne kazni, ki segajo od 1.000 do 10.000 EUR za samostojnega podjetnika oziroma pravno osebo in od 300 do 1.500 EUR za odgovorno osebo pravne osebe.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice