POROČANJE O ŠTIPENDIJAH DO 31.12.2020

POROČANJE O ŠTIPENDIJAH DO 31.12.2020

Vsi štipenditorji, ki izplačujejo štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, morajo Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije vsako leto poročati o podeljenih štipendijah. Rok za letošnje poročanje je 31.12.2020.

O štipendijah morajo poročati vsi, ki podeljujejo štipendije: podjetja, samostojni podjetniki, javni in zasebni zavodi ter fundacije, občine, organi državne uprave. Delodajalci, ki so vključeni v regijske štipendijske sheme, ni potrebno posebej sporočati skladu podatkov. Poročati se mora vsako leto, in sicer do konca koledarskega leta za tekoče šolsko ali študijsko leto. Podatke za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 je tako potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2020.

Poročanje o štipendijah je potrebno opraviti preko posebne spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Javnega sklada preko povezavehttps://www.srips-rs.si/stipendije/porocanje . Za prijavo v aplikacijo je potrebno imeti ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih organov (npr. Halcom, Sigenca), preko aplikacije pa je nato mogoče oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi (npr. računovodskemu servisu), ki bo v imenu zavezanca oddala ustrezne podatke. Stranke, ki ne razpolagajo z digitalnim potrdilom za pravne osebe in želijo za poročanje o štipendijah pooblastiti drugo pravno osebo, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko oddajo pooblastilo po pošti. Stranka lahko pooblastilo pripravi sama ali uporabi vzorec pooblastila.

Kaj poročati?

Za vsakega štipendista je potrebno v predviden obrazec vnesti naslednje podatke:

  • podatke o štipendistu: ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča;
  • podatke o šolanju štipendista: kje se šola, naziv izobraževalne ustanove in programa, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status;
  • podatke o štipendiji.

Po prijavi v aplikacijo poročevalec izbere “Poročanje” ter nato “Štipendisti”. Na prikazanem obrazcu izbere šolsko (oziroma študijsko) leto ter nato možnost “Vnesi novega štipendista”. V obrazec nato vnese vse zahtevane podatke o štipendistu, njegovem izobraževanju in štipendiji. S klikom na »oddaj« poročilo oddajo. V primeru morebitnih napak sistem na to opozori. Podrobnejša navodila so na voljo v Priročniku.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja, in sicer se z globo:

  • od 300 do 600 EUR kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov,
  • od 150 do 300 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

Oddaja potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Vse delodajalce, ki želijo dijakom oziroma študentom v šolskem/študijskem letom 2021/2022 podeliti kadrovsko štipendijo, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vabi k oddaji kadrovskih potreb preko aplikacije Izmenjevalnica. Rok za oddajo potreb za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 je 31.1.2021.

Na ta način se na enem mestu zberejo vse ponudbe kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji. Sklad s centralizacijo objav v Izmenjevalnici obvešča potencialne štipendiste, promovira razpisane štipendije in s tem mladim zagotavlja podporo pri odločanju za izobraževanje.

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA.

Sorodne objave

Novice