POVRAČILO STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO NOVI UREDBI 16.7.2021

POVRAČILO STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO NOVI UREDBI 16.7.2021

V Uradnem listu RS, št. 114/21 z dne 16. 7. 2021 je bila objavljena nova Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu z Zakonom o dohodnini ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Spremembe prevoza na delo in z dela se začnejo uporabljati:

  • za mesec julij 2021 pri delojemalcih, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21);
  • za mesec september pri ostalih delojemalcih

Prevoz na delo in z dela

Izplačilo po prevoženem kilometru

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Za določanje oddaljenosti se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

Če je znesek, izračunan po številu prevoženih kilometrov za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela do višine 140 eurov mesečno, pri čemer morata biti izpolnjena dva pogoja:

  • delavec je na delu prisoten vsaj en dan in
  • delojemalčevo običajno prebivališče je vsaj 1 kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela.

Ohranila se je ureditev, po kateri se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, če ima ta pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo.

Vajenci

Vajencem se za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovno dohodka iz delovnega razmerja glede na letnik šolanja do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa zakon, ki ureja vajeništvo.

Uredba predpisuje višino prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovno. Delavcu priprava povračilo stroškov in drugih dohodkov v višini, ki jih predpisujejo ZDR-1, Kolektivne pogodbe dejavnosti ali interni akti delodajalca. Če je predpisana višina za povračilo stroškov višja od predpisane v Uredbi, se za razliko obračunajo ustrezni prispevki in dohodnina.

Sorodne objave

Novice