POVRAČILO STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO NOVI UREDBI

POVRAČILO STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO NOVI UREDBI

V Uradnem listu RS, št. 104/21 z dne 1. 7. 2021 je bila objavljena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 3., 4., 7., in 8. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 44. člena Zakona o dohodnini ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Spremembe prevoza na delo in z dela se začnejo uporabljati:

  • za mesec junij 2021 pri delojemalcih, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21);
  • za mesec avgust pri ostalih delojemalcih.

Prevoz na delo in z dela

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek iz prejšnjega stavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila za mesec oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je sprememba rasti cen pozitivna, ki ga minister, pristojen za finance, določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje v decembru tekočega leta za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje leto.

Ne glede na zgoraj navedeno pravilo, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v višini kilometrine, se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, za delojemalce, ki izpolnjujejo pogoj oddaljenosti mesta opravljanja dela vsaj en kilometer od delojemalčevega običajnega prebivališča, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj v višini:

  • 30 eurov mesečno ali
  • imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice,

Višina povračila se preračuna sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.

Ohranila se je ureditev, po kateri se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, če ima ta pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo.

Vajenci

Vajencem se za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovno dohodka iz delovnega razmerja glede na letnik šolanja do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa zakon, ki ureja vajeništvo.

Uredba predpisuje višino prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovno. Delavcu priprava povračilo stroškov in drugih dohodkov v višini, ki jih predpisujejo ZDR-1, Kolektivne pogodbe dejavnosti ali interni akti delodajalca. Če je predpisana višina za povračilo stroškov višja od predpisane v Uredbi, se za razliko obračunajo ustrezni prispevki in dohodnina.

Sorodne objave

Novice