POVRAČILO STROŠKOV ZA NAKUP ZAŠČITNE OPREME

POVRAČILO STROŠKOV ZA NAKUP ZAŠČITNE OPREME

Mikro, majhna in srednje velika podjetja, zadruge ter samostojni podjetniki s sedežem v Sloveniji lahko na podlagi javnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) pridobijo subvencijo za nakup zaščitne opreme, v znesku od najmanj 1.000, do 9.999 evrov. Na tak način lahko dobite povrnjene stroške za nakupe zaščitne opreme opravljene od 12. marca do datuma oddaje vloge, oziroma najkasneje do 31. oktobra 2020.

Subvencija krije nakup zaščitnih mask (pralnih ali za enkratno uporabo), zaščitnih rokavic, razkužil in brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature.

POGOJI

Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva, 3. julija, vsaj pet zaposlenih. Kot zaposleni se šteje tudi nosilec dejavnosti pri polnemu s.p.-ju in družbenik ali delničar gospodarske družbe, ter ustanovitelj zadruge – poslovodja, ki ni zavarovan po drugi podlagi.

Dobavitelja zaščitne opreme si lahko izbere prijavitelj sam, je pa potrebno pri izboru dobavitelja ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni in ustrezne kvalitete, ki mora biti namenjena zaposlenim v podjetju. Sklad bo prijavitelju odobril največ eno vlogo, za stroške ki so nastali od 12. marca do datuma oddaje vloge.

Sofinanciranja pa pri tem ne bo mogoče uveljavljati, če je:

  • dobavitelj zaščitne opreme povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali
  • zakoniti zastopnik prijavitelja ali njegov družinski član bodisi udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik dobavitelja zaščitne opreme , bodisi neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 25-odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu dobavitelja.

Druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, najdete v javnem pozivu- COVID 19 za nakup zaščitne opreme, ki je objavljen na spletni strani SPS.

ZNESEK SUBVENCIJE

Višina subvencije lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge. Da se podjetje lahko prijavi na razpis mora imeti vsaj za 1.000,00 EUR upravičenih stroškov na 5 zaposlenih. Najvišji znesek subvencije je 9.999,00 EUR.

Najvišje vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme, ki se bodo priznale (cena brez DDV) so:

  • pralne zaščitne obrazne maske: do štiri evre na kos,
  • zaščitne obrazne maske za enkratno uporabo: do en evro na kos,
  • zaščitne rokavice: do 0,10 evra na kos,
  • razkužila: do 20 evrov na liter,
  • brezstični termometri za merjenje telesne temperature: do 50 evrov na kos.

Prijavitelj lahko pri tem uveljavlja zgolj eno ali pa več kategorij zaščitne opreme. Sofinancirajo se le že nastali stroški oz. izdatki (od 12.3.2020) do datuma oddaje vloge, kar pomeni, da morajo biti računi pred oddajo vloge že plačani.

PRIJAVA

Vlogo se odda preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si). Prijavitelji so o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani prijavitelji so pozvani k podpisu pogodbe.

Sklad bo financiranje odobril prijaviteljem, ki oddajo pravilno označene in popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje za prijavo. Vloga mora vsebovati vse priloge iz pozivne dokumentacije, več informacij o razpisu pa je na voljo na spletni strani SPS-ja.

 

Sorodne objave

Novice