PRIJAVA ZAPADLIH OBVEZNOSTI V VEČSTRANSKI POBOT JE OBVEZNA

PRIJAVA ZAPADLIH OBVEZNOSTI V VEČSTRANSKI POBOT JE OBVEZNA

Prijavo zapadlih denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot morajo prek portala ePobot vložiti vse gospodarske družbe, javni organi in druge javne osebe, ki so v zamudi s plačilom denarne obveznosti. Med gospodarske subjekte sodijo vse gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne in fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in niso v postopku insolventnosti.

Plačnik je dolžan denarno obveznost prijaviti v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in sicer v prvi krog obveznega večstranskega pobota. V primeru, da obveznosti ne najavi v prvi krog, je v prekršku, za katerega je predpisana globa – za gospodarski subjekt med 100 EUR in 10.000 EUR, za odgovorno osebo pa med 50 EUR in 5.000 EUR. V kazenskih določbah zakona je enaka globa predvidena za gospodarske subjekte, ki v obvezni večstranski pobot prijavijo davčne obveznosti ter obveznosti, ki ne obstajajo, ali so bile že poravnane.

Plačnik ni dolžan prijaviti denarnih obveznosti, ki:

  •  so zavarovane z instrumenti za zavarovanje plačil,
  •  so nižje od 250 EUR,
  •  izhajajo iz povezane družbe,
  •  jih je upnik prenesel na osebo, ki opravlja odkup terjatev kot glavno dejavnost,
  •  v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehajo v naslednjem mesecu,
  •  bodo prenehale z verižno kompenzacijo in
  •  v zvezi s katerimi poteka spor pri pristojnem sodišču.

Prijava zapadlih denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot v portal ePobot, ki je objavljen na spletni strani Ajpes, poteka do zadnjega dneva posameznega kroga pobota, do 13. ure. Prijavo lahko vloži zakoniti zastopnik dolžnika. To je oseba, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov. Prijavo v ePobot lahko za vašo gospodarsko družbo vlaga tudi Računovodska družba Nucleus plus, oziroma za vas preveri ali je dolžnik zapadlo denarno obveznost prijavil v posamezen krog večstranskega pobota.

23-1-2017_1

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice