PROTIKORONA UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE

PROTIKORONA UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE

V tokratnih informacijah najdete ukrepe za samozaposlene za blažitev posledic širjenja novega koronavirusa. Davčna zakonodaja namreč že sedaj predvideva določene ugodnosti samozaposlenim, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti. Predstavljamo vam pa tudi ukrepe, ki so predvideni v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo.

OBSTOJEČI UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE

Davčna zakonodaja že sedaj predvideva določene ugodnosti samozaposlenim, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti.

ODLOG PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki)

 Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, je zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31.3.2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.

ODLOG ALI OBROČNO PLAČILO DAVKOV

Davčni organ lahko na podlagi vloge dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih, za ta čas pa se zavezancu ne bodo obračunale obresti. Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost).

Zavezanec odda vlogo preko eDavkov kot lastni dokument ali po pošti oz. na elektronski naslov finančnega urada, kjer je vpisan v davčni register. Obrazec najdete tukaj. Davčni organ odloča o odlogu oziroma plačilu davkov v roku osmih dni od dneva prejema vloge.

VLOGA ZA ZNIŽANJE AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI

 V času trajanja interventnega zakona bo k vlogi za spremembo akontacij potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene. Vlogo se lahko vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa pošlje tudi po elektronski pošti. FURS pojasnjuje, da bo v najkrajšem možnem času pripravljen tudi elektronski obrazec.

PREDVIDENI UKREPI ZA SAMOZAPOSLENE

Danes se v državnem zboru sprejema Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. V nadaljevanju vam predstavljamo ukrepe za samozaposlene, ki smo jih povzeli iz predloga zakona. V sprejetem zakonu lahko pride so sprememb.

IZREDNA POMOČ V OBLIKI MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODOKA

Zakon uvaja izredno pomoč samozaposlenim, pri katerih je samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, v obliki temeljnega dohodka. Do te pomoči bodo upravičen tisti, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Do izplačila temeljnega dohodka ne bo upravičena oseba, ki ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %. Za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Samozaposlenim, ki bodo vložili izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, bo FURS nakazal mesečni temeljni dohodek do 25. aprila 2020.

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ne bo dosežen, bo moral upravičenec v letu 2020 vrniti celotno pomoč.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV

Država bo za samozaposlene, pri katerih je samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost za mesec april in maj. Pogoj za uveljavljanje pravice bo tudi podaja izjave, s katero bo upravičenec razglasil prizadetost zaradi krize. Do oprostitve prispevkov ne bo upravičena oseba, ki ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

OPROSTITEV PLAČILA AKONTACIJ DOHODNINE

Samozaposlenim tudi ne bo potrebno plačati obrokov akontacije dohodnine za leto 2020, ki dospejo v plačilo v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. maja 2020. To ne pomeni, da bodo neplačani obroki odpisani, ampak se bodo šteli za ne plačane.

ODSOTNOSTI OD DELA ZARADI BOLEZNI, POŠKODBE SE REFUNDIRAJO OD PRVEGA DNE ZADRŽANOSTI

Zavod za zdravstveno zavarovanje bo refundiral vse odsotnosti od dela samozaposlenih zaradi bolezni ali poškodb od prvega dne zadržanosti od dela. To bo veljalo za vse odsotnosti od dela zaradi bolezni in poškodbe od uveljavitve zakona do 31.5.2020. Zavod bo zneske povrnil v 30 dneh po predložitvi zahtevka za refundacije.

Sorodne objave

Novice