RAZPIS ASI: NOVA SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMPETENC STAREJŠIH ZAPOSLENIH

RAZPIS ASI: NOVA SREDSTVA ZA RAZVOJ KOMPETENC STAREJŠIH ZAPOSLENIH

Predvidoma v petek, 16.4.2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti, ob tem, da morajo vključeni starejši zaposleni izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

 • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
 • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Vloga bo na spletni strani objavljena predvidoma 16. 4. 2021 skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo. Vlogo bo možno oddati od 19. do 23. 4. 2021. Oddaja e-vloge bo enostavna, potrebno bo le kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga večina podjetij že uporablja pri svojem rednem poslovanju.

Razpis prinaša kar nekaj novosti napram prejšnjima dvema razpisoma, med najpomembnejšimi so, da:

 • čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
 • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah in
 • omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge preko e-vloge.

 Glede na to, da bo rok za oddajo od objave razpisa razmeroma kratek, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad podaja nekaj informacij, ki izhajajo iz razpisa, da se lahko že pred objavo pripravite, predvsem pri razmisleku in odločitvi, katere kadre boste v projekt vključili:

 • Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah;
 • Zaposleni, ki jih bo podjetje lahko vključilo v usposabljanja, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa;
 • Eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje / organizacija, na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja;
 • V vlogi bo potrebno navesti osebne podatke treh v organizaciji zaposlenih starejših zaposlenih, zato svetujejo, da pravočasno uredite formalnosti, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov in soglasij v primeru posredovanja podatkov;
 • Po mesecu dni od podpisa medsebojne pogodbe v primeru izbora, bo moralo podjetje obvezno oddati točen seznam vseh tistih, ki jih namerava vključiti v usposabljanja. Njihovo število boste navedli tudi v vlogi (vključitev starejših žensk prinese dodatne točke). Dobro premislite, koga boste vključili v projekt in kakšno število zaposlenih, ki jih boste vključili, boste navedli v vlogi, predvsem pa, da so izbrani za izobraževanje seznanjeni z vključitvijo v projekt in se z njo strinjajo ter bodo pri tem sodelovali;
 • Dodatne točke pri merilih bodo prejela podjetja, ki delujejo v glavnih dejavnostih: E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (36, 37, 38, 39) ali J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58, 59, 60, 61, 62, 63), saj statistični podatki kažejo najnižjo vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi prav v teh dejavnostih, ki so za gospodarstvo z vidika pospeševanja digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo, prednostne z vidika razvoja.

Več informacij najdete na internetni strani sklada. Za kakršna koli pojasnila pa se lahko obrnete na njih vsak delovni dan od 9. do 15. ure preko telefona 01/ 43 45 879 ali maila asi@sklad-kadri.si.

Sorodne objave

Novice