REGRES ZA LETNI DOPUST 2015

REGRES ZA LETNI DOPUST 2015

Vsak zaposlen, ki ima pravico do letnega dopusta, ima tudi pravico do regresa za letni dopust. Regres mora delodajalec delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru nelikvidnosti delodajalca, lahko delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

VIŠINA REGRESA

Minimalna višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2015 znaša minimalni znesek regresa 790,73 EUR. Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

Do sorazmernega dela regresa je delavec upravičen v primeru, da ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta ali da je zaposlen s krajšim delovnim časom (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je izplačilo regresa za letni dopust v primeru, da je delavec pri de­lodajalcu zaposlen manj kot leto dni, soraz­merno času zaposlitve pri delodajalcu v tem koledarskem letu. Za vsak mesec zaposlitve je upravičen do ene dvanajstine zneska re­gresa za letni dopust. Delodajalci, ki imajo v svojih aktih prepisan člen starega Zakona o delovnih razmerjih, ki je veljal pred 12. aprilom 2013 in z vidika delavca ugodneje določa pravico do sorazmernosti letnega dopusta in posledično regresa za le­tni dopust, pa bodo novo pravilo sorazmernosti lahko uveljavili šele, ko bodo svoje določbe prila­godili novi vsebini zakona.

OBDAVČITEV IZPLAČILA REGRESA

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 %.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Delodajalec lahko izplača tudi višje zneske od zakonsko določenega regresa, pri čemer mora upoštevati, da se od regresa, ki presega 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, plačajo prispevki za socialno varnost (prispevki delojemalca in prispevki delodajalca). Trenutno znaša 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Sloveniji 1.061,19 eur. Regres je v celoti davčno priznan strošek.

Sorodne objave

Novice