REGRES ZA LETNI DOPUST 2016

REGRES ZA LETNI DOPUST 2016

Delodajalec mora delavcem vsako leto izplačati regres za letni dopust. Regres mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, izjemoma pa do 1. novembra. Minimalna višina regresa je zakonsko določena in znaša 790,73 eur. Ob izplačilu regresa se plača dohodnina. Če pa regres presega 1.101,95 eur, se od presežka plačajo vsi prispevki za socialno varnost.

VIŠINA REGRESA

Minimalna višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2016 znaša minimalni znesek regresa 790,73 EUR. Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

Do sorazmernega dela regresa je delavec upravičen, če je zaposlen s krajšim delovnim časom ali če sklene pogodbo o zaposlitvi med koledarskim letom. Izjema od navedenega pravila so primeri, ko delavec dela krajši delovni čas po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem dopustu. V navedenih primerih mu pripada celotni regres.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je izplačilo regresa za letni dopust v primeru, da je delavec pri de­lodajalcu zaposlen manj kot leto dni, soraz­merno času zaposlitve pri delodajalcu v tem koledarskem letu. Za vsak mesec zaposlitve je upravičen do ene dvanajstine zneska re­gresa za letni dopust. Delodajalci, ki imajo v svojih aktih prepisan člen starega Zakona o delovnih razmerjih, ki je veljal pred 12. aprilom 2013 in z vidika delavca ugodneje določa pravico do sorazmernosti letnega dopusta in posledično regresa za le­tni dopust, pa bodo novo pravilo sorazmernosti lahko uveljavili šele, ko bodo svoje določbe prila­godili novi vsebini zakona.

ROK IZPLAČILA REGRESA

Regres mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave.

OBDAVČITEV IZPLAČILA REGRESA

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 %.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Če regres presega 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca je potrebno obračunati tudi prispevke za socialno varnost. Prispevki se obračunavajo in plačujejo od dela regresa, ki presega 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Trenutno znaša 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Sloveniji 1.101,95 eur. Regres je v celoti davčno priznan strošek.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice