REGRES ZA LETNI DOPUST 2018

REGRES ZA LETNI DOPUST 2018

Zakon o delovnem razmerju določa, da mora delodajalec delavcu vsako leto izplačati regres za letni dopust.

Rok za izplačilo regresa za letni dopust

Rok za izplačilo regresa za letni dopust je 1. julij tekočega koledarskega leta. V izjemnih primerih, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave, se lahko regres izplača tudi do 1. novembra.

Višina regresa za letni dopust

Minimalna višina regresa za letni dopust je določena v zakonu in je minimalna bruto plača, ki v letu 2018 znaša 842,79 EUR. V zakonu je določen minimum pravic delavca, seveda lahko kolektivna pogodba določi višji znesek regresa za letni dopust.

Sorazmernost pri določanju višine regresa za letni dopust

Sorazmernost pri določanju višine regresa za letni dopust lahko delodajalec uveljavlja za delavca, ki je  zaposlen za krajši delovni čas ali če sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi med koledarskim letom. Za vsak mesec zaposlitve je delavec upravičen do ene dvanajstine zneska re­gresa za letni dopust.

Zakon določa tudi izjeme med delavci, ki delajo skrajšan delovni čas in zanje ne velja sorazmernost pri določanju višine regresa za letni dopust oziroma jim pripada celotni regres za letni dopust. To so delavci, ki delajo krajši delovni čas po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali predpisih o starševskem dopustu.

Obdavčitev regresa za letni dopust

Vsi dohodki iz delovnega razmerja, kamor sodi tudi regres za letni dopust, so obdavčeni z dohodnino. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 %. Akontacijo dohodnine je potrebno plačati v 5 dneh po izplačilu regresa za letni dopust.

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust

Maksimalna višina zneska regresa za letni dopust, ki je oproščen plačila prispevkov za socialno varnost, je 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji in trenutno znaša 1.169,48 EUR. V primeru, da delodajalec izplača višji znesek, je potrebno od zneska, ki presega 70 %, obračunati in v 5 dneh po izplačilu regresa tudi plačati prispevke za socialno varnost.

Prispevke za socialno varnost, ki izhajajo iz dohodkov iz delovnega razmerja, se obračuna in jih je potrebno plačati tudi v primeru, če se delovno razmerje na željo delavca prekine, delodajalec pa ne zahteva vračilo preveč plačanega regresa ali ne vloži zahtevka za vračilo po civilnem pravu. Plačati mora prispevke za socialno varnost od izplačanega regresa za letni dopust, ki je glede na sorazmerni del višji od 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS.

Regres je v celoti davčno priznan strošek.

Sorodne objave

Novice